[ಬಿಲ್ವಾಷ್ಟಕಂ] ᐈ Bilvashtakam Lyrics In Kannada Pdf

Bilvashtakam Stotram Lyrics In Kannada ದಳಂ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಚ ತ್ರಿಯಾಯುಧಂ ।ತ್ರಿಜನ್ಮ ಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಿತಂ ॥ 1 ॥ ತ್ರಿಶಾಖೈಃ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಶ್ಚ ಅಚ್ಛಿದ್ರೈಃ ಕೋಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ ।ತವಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಿತಂ ॥ 2 ॥ ದರ್ಶನಂ ಬಿಲ್ವವೃಕ್ಷಸ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಪಾಪನಾಶನಂ ।ಅಘೋರಪಾಪಸಂಹಾರಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಿತಂ ॥ 3 ॥ ಸಾಲಗ್ರಾಮೇಷು ವಿಪ್ರೇಷು ತಟಾಕೇ ವನಕೂಪಯೋಃ ।ಯಜ್ಞ್ನಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರಾಣಾಂ ಏಕಬಿಲ್ವಂ ಶಿವಾರ್ಪಿತಂ ॥ 4 ॥ ದಂತಿಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಷು ಅಶ್ವಮೇಧ ಶತಾನಿ ಚ … Read more