[ચંદ્રશેખરાષ્ટકમ્] ᐈ Chandrasekhara Ashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Chandrasekhara Ashtakam Stotram Gujarati Lyrics ચંદ્રશેખર ચંદ્રશેખર ચંદ્રશેખર પાહિમામ્ ।ચંદ્રશેખર ચંદ્રશેખર ચંદ્રશેખર રક્ષમામ્ ॥ રત્નસાનુ શરાસનં રજતાદ્રિ શૃંગ નિકેતનંશિંજિનીકૃત પન્નગેશ્વર મચ્યુતાનલ સાયકમ્ ।ક્ષિપ્રદગ્દ પુરત્રયં ત્રિદશાલયૈ રભિવંદિતંચંદ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ॥ 1 ॥ મત્તવારણ મુખ્યચર્મ કૃતોત્તરીય મનોહરંપંકજાસન પદ્મલોચન પૂજિતાંઘ્રિ સરોરુહં ।દેવ સિંધુ તરંગ શ્રીકર સિક્ત શુભ્ર જટાધરંચંદ્રશેખરમાશ્રયે મમ કિં કરિષ્યતિ વૈ યમઃ ॥ 2 … Read more