[ചംദ്രശേഖരാഷ്ടകമ്] ᐈ Chandrasekhara Ashtakam Lyrics In Malayalam Pdf

Chandrasekhara Ashtakam Stotram Malayalam Lyrics ചംദ്രശേഖര ചംദ്രശേഖര ചംദ്രശേഖര പാഹിമാമ് ।ചംദ്രശേഖര ചംദ്രശേഖര ചംദ്രശേഖര രക്ഷമാമ് ॥ രത്നസാനു ശരാസനം രജതാദ്രി ശൃംഗ നികേതനംശിംജിനീകൃത പന്നഗേശ്വര മച്യുതാനല സായകമ് ।ക്ഷിപ്രദഗ്ദ പുരത്രയം ത്രിദശാലയൈ രഭിവംദിതംചംദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ ॥ 1 ॥ മത്തവാരണ മുഖ്യചര്മ കൃതോത്തരീയ മനോഹരംപംകജാസന പദ്മലോചന പൂജിതാംഘ്രി സരോരുഹം ।ദേവ സിംധു തരംഗ ശ്രീകര സിക്ത ശുഭ്ര ജടാധരംചംദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ ॥ 2 … Read more