[சந்த்3ரஶேக2ராஷ்டகம்] ᐈ Chandrasekhara Ashtakam Lyrics In Tamil Pdf

Chandrasekhara Ashtakam Stotram Tamil Lyrics சந்த்3ரஶேக2ர சந்த்3ரஶேக2ர சந்த்3ரஶேக2ர பாஹிமாம் ।சந்த்3ரஶேக2ர சந்த்3ரஶேக2ர சந்த்3ரஶேக2ர ரக்ஷமாம் ॥ ரத்நஸாநு ஶராஸநம் ரஜதாத்3ரி ஶ்ருங்க3 நிகேதநம்ஶிஞ்ஜிநீக்ருத பந்நகே3ஶ்வர மச்யுதாநல ஸாயகம் ।க்ஷிப்ரத3க்3த3 புரத்ரயம் த்ரித3ஶாலயை ரபி4வந்தி3தம்சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 1 ॥ மத்தவாரண முக்2யசர்ம க்ருதோத்தரீய மநோஹரம்பங்கஜாஸந பத்3மலோசந பூஜிதாங்க்4ரி ஸரோருஹம் ।தே3வ ஸிந்து4 தரங்க3 ஶ்ரீகர ஸிக்த ஶுப்4ர ஜடாத4ரம்சந்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 2 ॥ குண்ட3லீக்ருத குண்ட3லீஶ்வர குண்ட3லம் … Read more