[தட்சிணாமூர்த்தி] ᐈ Dakshinamurthy Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Dakshinamurthy Stotram Lyrics In Tamil

ஶாந்திபாட:2

ஓம் யோ ப்3ரஹ்மாணம் வித3தா4தி பூர்வம்
யோ வை வேதா3ம்ஶ்ச ப்ரஹிணோதி தஸ்மை ।
தம்ஹதே3வமாத்ம பு3த்3தி4ப்ரகாஶம்
முமுக்ஷுர்வை ஶரணமஹம் ப்ரபத்3யே ॥

த்4யாநம்

ஓம் மௌநவ்யாக்2யா ப்ரகடிதபரப்3ரஹ்மதத்வம்யுவாநம்
வர்ஶிஷ்டா2ந்தேவஸத்3ருஷிக3ணைராவ்ருதம் ப்3ரஹ்மநிஷ்டை2: ।
ஆசார்யேந்த்3ரம் கரகலித சிந்முத்3ரமாநந்த3மூர்திம்
ஸ்வாத்மராமம் முதி3தவத3நம் த3க்ஷிணாமூர்திமீடே3 ॥

வடவிடபிஸமீபே பூ4மிபா4கே3 நிஷண்ணம்
ஸகலமுநிஜநாநாம் ஜ்ஞாநதா3தாரமாராத் ।
த்ரிபு4வநகு3ருமீஶம் த3க்ஷிணாமூர்திதே3வம்
ஜநநமரணது3:க2ச்சே23 த3க்ஷம் நமாமி ॥

சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்ருத்3தா4: ஶிஷ்யா: கு3ருர்யுவா ।
கு3ரோஸ்து மௌநவ்யாக்2யாநம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சி2ந்நஸம்ஶயா: ॥

ஓம் நம: ப்ரணவார்தா2ய ஶுத்3தஜ4்ஞாநைகமூர்தயே ।
நிர்மலாய ப்ரஶாந்தாய த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

கு3ருர்ப்3ரஹ்மா கு3ருர்விஷ்ணு: கு3ருர்தே3வோ மஹேஶ்வர: ।
கு3ருஸ்ஸாக்ஷாத் பரம் ப்3ரஹ்மா தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ரவே நம: ॥

நித4யே ஸர்வவித்3யாநாம் பி4ஷஜே ப4வரோகி3ணாம் ।
கு3ரவே ஸர்வலோகாநாம் த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

சிதோ34நாய மஹேஶாய வடமூலநிவாஸிநே ।
ஸச்சிதா3நந்த3 ரூபாய த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

ஈஶ்வரோ கு3ருராத்மேதி மூர்திபே43 விபா4கி3நே ।
வ்யோமவத்3-வ்யாப்ததே3ஹாய த3க்ஷிணாமூர்தயே நம: ॥

அங்கு3ஷ்ட2தர்ஜநீ யோக3முத்3ரா வ்யாஜேநயோகி3நாம் ।
ஶ்ருத்யர்த2ம் ப்3ரஹ்மஜீவைக்யம் த3ர்ஶயந்யோக3தா ஶிவ: ॥

ஓம் ஶாந்தி: ஶாந்தி: ஶாந்தி: ॥

ஸ்தோத்ரம்

விஶ்வந்த3ர்பண த்3ருஶ்யமாந நக3ரீ துல்யம் நிஜாந்தர்க3தம்
பஶ்யந்நாத்மநி மாயயா ப3ஹிரிவோத்3பூ4தம் யதா2நித்3ரயா ।
யஸ்ஸாக்ஷாத்குருதே ப்ரபோ44ஸமயே ஸ்வாத்மாநமே வாத்3வயம்
தஸ்மை ஶ்ரீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 1 ॥

பீ3ஜஸ்யாந்ததி வாஂகுரோ ஜக3தி3தம் ப்ராங்நர்விகல்பம் புந:
மாயாகல்பித தே3ஶகாலகலநா வைசித்ர்யசித்ரீக்ருதம் ।
மாயாவீவ விஜ்ரும்ப4யத்யபி மஹாயோகீ3வ ய: ஸ்வேச்ச2யா
தஸ்மை ஶ்ரீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 2 ॥

யஸ்யைவ ஸ்பு2ரணம் ஸதா3த்மகமஸத்கல்பார்த2கம் பா4ஸதே
ஸாக்ஷாத்தத்வமஸீதி வேத3வசஸா யோ போ34யத்யாஶ்ரிதாந் ।
யஸ்ஸாக்ஷாத்கரணாத்34வேந்ந புரநாவ்ருத்திர்ப4வாம்போ4நிதௌ4
தஸ்மை ஶ்ரீகு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 3 ॥

நாநாச்சி2த்3ர க4டோத3ர ஸ்தி2த மஹாதீ3ப ப்ரபா4பா4ஸ்வரம்
ஜ்ஞாநம் யஸ்ய து சக்ஷுராதி3கரண த்3வாரா ப3ஹி: ஸ்பந்த3தே ।
ஜாநாமீதி தமேவ பா4ந்தமநுபா4த்யேதத்ஸமஸ்தம் ஜக3த்
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 4 ॥

தே3ஹம் ப்ராணமபீந்த்3ரியாண்யபி சலாம் பு3த்3தி4ம் ச ஶூந்யம் விது3:
ஸ்த்ரீ பா3லாந்த4 ஜடோ3பமாஸ்த்வஹமிதி ப்4ராந்தாப்4ருஶம் வாதி3ந: ।
மாயாஶக்தி விலாஸகல்பித மஹாவ்யாமோஹ ஸம்ஹாரிணே
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 5 ॥

ராஹுக்3ரஸ்த தி3வாகரேந்து3 ஸத்3ருஶோ மாயா ஸமாச்சா23நாத்
ஸந்மாத்ர: கரணோப ஸம்ஹரணதோ யோபூ4த்ஸுஷுப்த: புமாந் ।
ப்ராக3ஸ்வாப்ஸமிதி ப்ரபோ43ஸமயே ய: ப்ரத்யபி4ஜ்ஞாயதே
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 6 ॥

பா3ல்யாதி3ஷ்வபி ஜாக்3ரதா3தி3ஷு ததா2 ஸர்வாஸ்வவஸ்தா2ஸ்வபி
வ்யாவ்ருத்தா ஸ்வநு வர்தமாந மஹமித்யந்த: ஸ்பு2ரந்தம் ஸதா3 ।
ஸ்வாத்மாநம் ப்ரகடீகரோதி பஜ4தாம் யோ முத்3ரயா ப4த்3ரயா
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 7 ॥

விஶ்வம் பஶ்யதி கார்யகாரணதயா ஸ்வஸ்வாமிஸம்ப3ந்த4த:
ஶிஷ்யசார்யதயா ததை2வ பித்ரு புத்ராத்3யாத்மநா பே43த: ।
ஸ்வப்நே ஜாக்3ரதி வா ய ஏஷ புருஷோ மாயா பரிப்4ராமித:
தஸ்மை ஶ்ரீ கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 8 ॥

பூ4ரம்பா4ம்ஸ்யநலோநிலோம்ப3ர மஹர்நாதோ2 ஹிமாம்ஶு: புமாந்
இத்யாபா4தி சராசராத்மகமித3ம் யஸ்யைவ மூர்த்யஷ்டகம் ।
நாந்யத்கிஂசந வித்3யதே விம்ருஶதாம் யஸ்மாத்பரஸ்மாத்3விபோ4
தஸ்மை கு3ருமூர்தயே நம இத3ம் ஶ்ரீ த3க்ஷிணாமூர்தயே ॥ 9 ॥

ஸர்வாத்மத்வமிதி ஸ்பு2டீக்ருதமித3ம் யஸ்மாத3முஷ்மிந் ஸ்தவே
தேநாஸ்வ ஶ்ரவணாத்தத3ர்த2 மநநாத்3த்4யாநாச்ச ஸஂகீர்தநாத் ।
ஸர்வாத்மத்வமஹாவிபூ4தி ஸஹிதம் ஸ்யாதீ3ஶ்வரத்வம் ஸ்வத:
ஸித்3த்4யேத்தத்புநரஷ்டதா4 பரிணதம் சைஶ்வர்ய மவ்யாஹதம் ॥ 1௦ ॥

॥ இதி ஶ்ரீமச்சஂ2கராசார்யவிரசிதம் த3க்ஷிணாமுர்திஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

********

Also Read:

**ஜெய் தட்சிணாமூர்த்தி**

Leave a Comment