[દારિદ્ર્ય દહન શિવ સ્તોત્રમ્] ᐈ Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics In Gujarati Pdf

Daridrya Dahana Shiva Stotram Gujarati Lyrics વિશ્વેશ્વરાય નરકાર્ણવ તારણાયકર્ણામૃતાય શશિશેખર ધારણાય ।કર્પૂરકાંતિ ધવળાય જટાધરાયદારિદ્ર્યદુઃખ દહનાય નમશ્શિવાય ॥ 1 ॥ ગૌરીપ્રિયાય રજનીશ કળાધરાયકાલાંતકાય ભુજગાધિપ કંકણાય ।ગંગાધરાય ગજરાજ વિમર્ધનાયદારિદ્ર્યદુઃખ દહનાય નમશ્શિવાય ॥ 2 ॥ ભક્તપ્રિયાય ભવરોગ ભયાપહાયઉગ્રાય દુઃખ ભવસાગર તારણાય ।જ્યોતિર્મયાય ગુણનામ સુનૃત્યકાયદારિદ્ર્યદુઃખ દહનાય નમશ્શિવાય ॥ 3 ॥ ચર્માંબરાય શવભસ્મ વિલેપનાયફાલેક્ષણાય મણિકુંડલ મંડિતાય ।મંજીરપાદયુગળાય જટાધરાયદારિદ્ર્યદુઃખ દહનાય નમશ્શિવાય … Read more