[ദാരിദ്ര്യ ദഹന ശിവ സ്തോത്രമ്] ᐈ Daridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Daridrya Dahana Shiva Stotram Malayalam Lyrics വിശ്വേശ്വരായ നരകാര്ണവ താരണായകര്ണാമൃതായ ശശിശേഖര ധാരണായ ।കര്പൂരകാംതി ധവളായ ജടാധരായദാരിദ്ര്യദുഃഖ ദഹനായ നമശ്ശിവായ ॥ 1 ॥ ഗൌരീപ്രിയായ രജനീശ കളാധരായകാലാംതകായ ഭുജഗാധിപ കംകണായ ।ഗംഗാധരായ ഗജരാജ വിമര്ധനായദാരിദ്ര്യദുഃഖ ദഹനായ നമശ്ശിവായ ॥ 2 ॥ ഭക്തപ്രിയായ ഭവരോഗ ഭയാപഹായഉഗ്രായ ദുഃഖ ഭവസാഗര താരണായ ।ജ്യോതിര്മയായ ഗുണനാമ സുനൃത്യകായദാരിദ്ര്യദുഃഖ ദഹനായ നമശ്ശിവായ ॥ 3 ॥ ചര്മാംബരായ ശവഭസ്മ വിലേപനായഫാലേക്ഷണായ മണികുംഡല മംഡിതായ ।മംജീരപാദയുഗളായ ജടാധരായദാരിദ്ര്യദുഃഖ ദഹനായ നമശ്ശിവായ … Read more