[દાશરથી શતકમ્] ᐈ Dasarathi Satakam Lyrics In Gujarati Pdf

Dasarathi Satakam Stotram Lyrics in Gujarati શ્રી રઘુરામ ચારુતુલ-સીતાદળધામ શમક્ષમાદિ શૃંગાર ગુણાભિરામ ત્રિજ-ગન્નુત શૌર્ય રમાલલામ દુર્વાર કબંધરાક્ષસ વિ-રામ જગજ્જન કલ્મષાર્નવોત્તારકનામ! ભદ્રગિરિ-દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 1 ॥ રામવિશાલ વિક્રમ પરાજિત ભાર્ગવરામ સદ્ગુણસ્તોમ પરાંગનાવિમુખ સુવ્રત કામ વિનીલ નીરદશ્યામ કકુત્ધ્સવંશ કલશાંભુધિસોમ સુરારિદોર્ભલોદ્ધામ વિરામ ભદ્રગિરિ – દાશરથી કરુણાપયોનિધી. ॥ 2 ॥ અગણિત સત્યભાષ, શરણાગતપોષ, દયાલસજ્ઘરીવિગત સમસ્તદોષ, પૃથિવીસુરતોષ, ત્રિલોક પૂતકૃદ્ગગ નધુનીમરંદ … Read more