[ದುರ್ಗಾ ಪಂಚ ರತ್ನಂ] ᐈ Durga Pancharatnam Lyrics In Kannada Pdf

Durga Pancharatnam Lyrics In Kannada ತೇ ಧ್ಯಾನಯೋಗಾನುಗತಾ ಅಪಶ್ಯನ್ತ್ವಾಮೇವ ದೇವೀಂ ಸ್ವಗುಣೈರ್ನಿಗೂಢಾಂ ।ತ್ವಮೇವ ಶಕ್ತಿಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರಿ ॥ 1 ॥ ದೇವಾತ್ಮಶಕ್ತಿಃ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗೀತಾಮಹರ್ಷಿಲೋಕಸ್ಯ ಪುರಃ ಪ್ರಸನ್ನಾ ।ಗುಹಾ ಪರಂ ವ್ಯೋಮ ಸತಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರಿ ॥ 2 ॥ ಪರಾಸ್ಯ ಶಕ್ತಿಃ ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯಸೇಶ್ವೇತಾಶ್ವವಾಕ್ಯೋದಿತದೇವಿ ದುರ್ಗೇ ।ಸ್ವಾಭಾವಿಕೀ ಜ್ಞಾನಬಲಕ್ರಿಯಾ ತೇಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರಿ ॥ 3 ॥ ದೇವಾತ್ಮಶಬ್ದೇನ ಶಿವಾತ್ಮಭೂತಾಯತ್ಕೂರ್ಮವಾಯವ್ಯವಚೋವಿವೃತ್ಯಾತ್ವಂ ಪಾಶವಿಚ್ಛೇದಕರೀ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರಿ … Read more