[ദുര്ഗാ സപ്തശതി പ്രഥമോഽധ്യായഃ] ᐈ Durga Saptashati Adhyay 1 Lyrics In Malayalam Pdf

Durga Saptashati Chapter 1 Lyrics In Malayalam ॥ ദേവീ മാഹാത്മ്യമ് ॥॥ ശ്രീദുര്ഗായൈ നമഃ ॥॥ അഥ ശ്രീദുര്ഗാസപ്തശതീ ॥॥ മധുകൈടഭവധോ നാമ പ്രഥമോഽധ്യായഃ ॥ അസ്യ ശ്രീ പ്രധമ ചരിത്രസ്യ ബ്രഹ്മാ ഋഷിഃ । മഹാകാലീ ദേവതാ । ഗായത്രീ ഛംദഃ । നംദാ ശക്തിഃ । രക്ത ദംതികാ ബീജമ് । അഗ്നിസ്തത്വമ് । ഋഗ്വേദഃ സ്വരൂപമ് । ശ്രീ മഹാകാലീ പ്രീത്യര്ധേ പ്രധമ ചരിത്ര ജപേ വിനിയോഗഃ । ധ്യാനംഖഡ്ഗം … Read more