[દુર્ગા સૂક્તમ્] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Durga Suktam Stotram Lyrics In Gujarati

ઓં ॥ જા॒તવે॑દસે સુનવામ॒ સોમ॑ મરાતીય॒તો નિદ॑હાતિ॒ વેદઃ॑ ।
સ નઃ॑ પર્-ષ॒દતિ॑ દુ॒ર્ગાણિ॒ વિશ્વા॑ ના॒વેવ॒ સિંધું॑ દુરિ॒તાઽત્ય॒ગ્નિઃ ॥

તામ॒ગ્નિવ॑ર્ણાં તપ॑સા જ્વલં॒તીં વૈ॑રોચ॒નીં ક॑ર્મફ॒લેષુ॒ જુષ્ટા᳚મ્ ।
દુ॒ર્ગાં દે॒વીગ્-મ્ શર॑ણમ॒હં પ્રપ॑દ્યે સુ॒તર॑સિ તરસે॑ નમઃ॑ ॥

અગ્ને॒ ત્વં પા॑રયા॒ નવ્યો॑ અ॒સ્માંથ્-સ્વ॒સ્તિભિ॒રતિ॑ દુ॒ર્ગાણિ॒ વિશ્વા᳚ ।
પૂશ્ચ॑ પૃ॒થ્વી બ॑હુ॒લા ન॑ ઉ॒ર્વી ભવા॑ તો॒કાય॒ તન॑યાય॒ શંયોઃ ॥

વિશ્વા॑નિ નો દુ॒ર્ગહા॑ જાતવેદઃ॒ સિંધુ॒ન્ન ના॒વા દુ॑રિ॒તાઽતિ॑પર્-ષિ ।
અગ્ને॑ અત્રિ॒વન્મન॑સા ગૃણા॒નો᳚ઽસ્માકં॑ બોધ્યવિ॒તા ત॒નૂના᳚મ્ ॥

પૃ॒ત॒ના॒ જિત॒ગ્-મ્॒ સહ॑માનમુ॒ગ્રમ॒ગ્નિગ્-મ્ હુ॑વેમ પર॒માથ્-સ॒ધસ્થા᳚ત્ ।
સ નઃ॑ પર્-ષ॒દતિ॑ દુ॒ર્ગાણિ॒ વિશ્વા॒ ક્ષામ॑દ્દે॒વો અતિ॑ દુરિ॒તાઽત્ય॒ગ્નિઃ ॥

પ્ર॒ત્નોષિ॑ ક॒મીડ્યો॑ અધ્વ॒રેષુ॑ સ॒નાચ્ચ॒ હોતા॒ નવ્ય॑શ્ચ સત્સિ॑ ।
સ્વાંચા᳚ઽગ્ને ત॒નુવં॑ પિ॒પ્રય॑સ્વા॒સ્મભ્યં॑ ચ॒ સૌભ॑ગ॒માય॑જસ્વ ॥

ગોભિ॒ર્જુષ્ટ॑મયુજો॒ નિષિ॑ક્તં॒ તવેં᳚દ્ર વિષ્ણો॒રનુ॒સંચ॑રેમ ।
નાક॑સ્ય પૃ॒ષ્ઠમ॒ભિ સં॒વસા॑નો॒ વૈષ્ણ॑વીં લો॒ક ઇ॒હ મા॑દયંતામ્ ॥

ઓં કા॒ત્યા॒ય॒નાય॑ વિ॒દ્મહે॑ કન્યકુ॒મારિ॑ ધીમહિ । તન્નો॑ દુર્ગિઃ પ્રચો॒દયા᳚ત્ ॥

ઓં શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॒ શાંતિઃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment