[ദുര്ഗാ സൂക്തമ്] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Malayalam With PDF

Durga Suktam Stotram Lyrics In Malayalam

ഓം ॥ ജാ॒തവേ॑ദസേ സുനവാമ॒ സോമ॑ മരാതീയ॒തോ നിദ॑ഹാതി॒ വേദഃ॑ ।
സ നഃ॑ പര്-ഷ॒ദതി॑ ദു॒ര്ഗാണി॒ വിശ്വാ॑ നാ॒വേവ॒ സിംധും॑ ദുരി॒താഽത്യ॒ഗ്നിഃ ॥

താമ॒ഗ്നിവ॑ര്ണാം തപ॑സാ ജ്വലം॒തീം വൈ॑രോച॒നീം ക॑ര്മഫ॒ലേഷു॒ ജുഷ്ടാ᳚മ് ।
ദു॒ര്ഗാം ദേ॒വീഗ്മ് ശര॑ണമ॒ഹം പ്രപ॑ദ്യേ സു॒തര॑സി തരസേ॑ നമഃ॑ ॥

അഗ്നേ॒ ത്വം പാ॑രയാ॒ നവ്യോ॑ അ॒സ്മാംഥ്-സ്വ॒സ്തിഭി॒രതി॑ ദു॒ര്ഗാണി॒ വിശ്വാ᳚ ।
പൂശ്ച॑ പൃ॒ഥ്വീ ബ॑ഹു॒ലാ ന॑ ഉ॒ര്വീ ഭവാ॑ തോ॒കായ॒ തന॑യായ॒ ശംയോഃ ॥

വിശ്വാ॑നി നോ ദു॒ര്ഗഹാ॑ ജാതവേദഃ॒ സിംധു॒ന്ന നാ॒വാ ദു॑രി॒താഽതി॑പര്-ഷി ।
അഗ്നേ॑ അത്രി॒വന്മന॑സാ ഗൃണാ॒നോ᳚ഽസ്മാകം॑ ബോധ്യവി॒താ ത॒നൂനാ᳚മ് ॥

പൃ॒ത॒നാ॒ ജിത॒ഗ്മ്॒ സഹ॑മാനമു॒ഗ്രമ॒ഗ്നിഗ്മ് ഹു॑വേമ പര॒മാഥ്-സ॒ധസ്ഥാ᳚ത് ।
സ നഃ॑ പര്-ഷ॒ദതി॑ ദു॒ര്ഗാണി॒ വിശ്വാ॒ ക്ഷാമ॑ദ്ദേ॒വോ അതി॑ ദുരി॒താഽത്യ॒ഗ്നിഃ ॥

പ്ര॒ത്നോഷി॑ ക॒മീഡ്യോ॑ അധ്വ॒രേഷു॑ സ॒നാച്ച॒ ഹോതാ॒ നവ്യ॑ശ്ച സത്സി॑ ।
സ്വാംചാ᳚ഽഗ്നേ ത॒നുവം॑ പി॒പ്രയ॑സ്വാ॒സ്മഭ്യം॑ ച॒ സൌഭ॑ഗ॒മായ॑ജസ്വ ॥

ഗോഭി॒ര്ജുഷ്ട॑മയുജോ॒ നിഷി॑ക്തം॒ തവേം᳚ദ്ര വിഷ്ണോ॒രനു॒സംച॑രേമ ।
നാക॑സ്യ പൃ॒ഷ്ഠമ॒ഭി സം॒വസാ॑നോ॒ വൈഷ്ണ॑വീം ലോ॒ക ഇ॒ഹ മാ॑ദയംതാമ് ॥

ഓം കാ॒ത്യാ॒യ॒നായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ കന്യകു॒മാരി॑ ധീമഹി । തന്നോ॑ ദുര്ഗിഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment