[து3ர்கா3 ஸூக்தம்] ᐈ Durga Suktam Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Durga Suktam Stotram Lyrics In Tamil

ஓம் ॥ ஜா॒தவே॑த3ஸே ஸுநவாம॒ ஸோம॑ மராதீய॒தோ நித॑3ஹாதி॒ வேத:॑3 ।
ஸ ந:॑ பர்-ஷ॒த3தி॑ து॒3ர்கா3ணி॒ விஶ்வா॑ நா॒வேவ॒ ஸிந்து4ம்॑ து3ரி॒தாத்ய॒க்3நி: ॥

தாம॒க்3நிவ॑ர்ணாம் தப॑ஸா ஜ்வல॒ந்தீம் வை॑ரோச॒நீம் க॑ர்மப॒2லேஷு॒ ஜுஷ்டா᳚ம் ।
து॒3ர்கா3ம் தே॒3வீக்3ம் ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்3யே ஸு॒தர॑ஸி தரஸே॑ நம:॑ ॥

அக்3நே॒ த்வம் பா॑ரயா॒ நவ்யோ॑ அ॒ஸ்மாந்த்2-ஸ்வ॒ஸ்திபி॒4ரதி॑ து॒3ர்கா3ணி॒ விஶ்வா᳚ ।
பூஶ்ச॑ ப்ரு॒த்2வீ ப॑3ஹு॒லா ந॑ உ॒ர்வீ ப4வா॑ தோ॒காய॒ தந॑யாய॒ ஶம்யோ: ॥

விஶ்வா॑நி நோ து॒3ர்க3ஹா॑ ஜாதவேத:॒3 ஸிந்து॒4ந்ந நா॒வா து॑3ரி॒தாதி॑பர்-ஷி ।
அக்3நே॑ அத்ரி॒வந்மந॑ஸா க்3ருணா॒நோ᳚ஸ்மாகம்॑ போ3த்4யவி॒தா த॒நூநா᳚ம் ॥

ப்ரு॒த॒நா॒ ஜித॒க்3ம்॒ ஸஹ॑மாநமு॒க்3ரம॒க்3நிக்3ம் ஹு॑வேம பர॒மாத்2-ஸ॒த4ஸ்தா᳚2த் ।
ஸ ந:॑ பர்-ஷ॒த3தி॑ து॒3ர்கா3ணி॒ விஶ்வா॒ க்ஷாம॑த்3தே॒3வோ அதி॑ து3ரி॒தாத்ய॒க்3நி: ॥

ப்ர॒த்நோஷி॑ க॒மீட்3யோ॑ அத்4வ॒ரேஷு॑ ஸ॒நாச்ச॒ ஹோதா॒ நவ்ய॑ஶ்ச ஸத்ஸி॑ ।
ஸ்வாஂசா᳚க்3நே த॒நுவம்॑ பி॒ப்ரய॑ஸ்வா॒ஸ்மப்4யம்॑ ச॒ ஸௌப॑4க॒3மாய॑ஜஸ்வ ॥

கோ3பி॒4ர்ஜுஷ்ட॑மயுஜோ॒ நிஷி॑க்தம்॒ தவே᳚ந்த்3ர விஷ்ணோ॒ரநு॒ஸஂச॑ரேம ।
நாக॑ஸ்ய ப்ரு॒ஷ்ட2ம॒பி4 ஸம்॒வஸா॑நோ॒ வைஷ்ண॑வீம் லோ॒க இ॒ஹ மா॑த3யந்தாம் ॥

ஓம் கா॒த்யா॒ய॒நாய॑ வி॒த்3மஹே॑ கந்யகு॒மாரி॑ தீ4மஹி । தந்நோ॑ து3ர்கி3: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑ ॥

********

Also Read:

Leave a Comment