[க3ணபதி அத2ர்வஷீர்ஷம்] ᐈ Ganapati Atharvashirsha Lyrics In Tamil With PDF

Ganapati Atharvashirsha lyrics in tamil pdf with meaning, benefits and mp3 song

Ganapati Atharvashirsha Tamil Lyrics ॥ க3ணபத்யத2ர்வஶீர்ஷோபநிஷத் (ஶ்ரீ க3ணேஷாத2ர்வஷீர்ஷம்) ॥ ஓம் ப॒4த்3ரம் கர்ணே॑பி4: ஶ்ருணு॒யாம॑ தே3வா: । ப॒4த்3ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி॒4ர்யஜ॑த்ரா: । ஸ்தி॒2ரைரங்கை᳚3ஸ்துஷ்டு॒2வாக்3ம் ஸ॑ஸ்த॒நூபி॑4: । வ்யஶே॑ம தே॒3வஹி॑தம்॒ யதா3யு:॑ । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இந்த்3ரோ॑ வ்ரு॒த்3த4ஶ்ர॑வா: । ஸ்வ॒ஸ்தி ந:॑ பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா3: । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டநேமி: । ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்த3தா4து ॥ ஓம் ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॒ ஶாந்தி:॑ ॥ ஓம் நம॑ஸ்தே க॒3ணப॑தயே । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ தத்த்வ॑மஸி … Read more