[ગણપતિ ગકાર અષ્ટોત્તર] ᐈ Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In Gujarati Pdf

Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In Gujarati ગકારરૂપો ગંબીજો ગણેશો ગણવંદિતઃ ।ગણનીયો ગણોગણ્યો ગણનાતીત સદ્ગુણઃ ॥ 1 ॥ ગગનાદિકસૃદ્ગંગાસુતોગંગાસુતાર્ચિતઃ ।ગંગાધરપ્રીતિકરોગવીશેડ્યોગદાપહઃ ॥ 2 ॥ ગદાધરનુતો ગદ્યપદ્યાત્મકકવિત્વદઃ ।ગજાસ્યો ગજલક્ષ્મીવાન્ ગજવાજિરથપ્રદઃ ॥ 3 ॥ ગંજાનિરત શિક્ષાકૃદ્ગણિતજ્ઞો ગણોત્તમઃ ।ગંડદાનાંચિતોગંતા ગંડોપલ સમાકૃતિઃ ॥ 4 ॥ ગગન વ્યાપકો ગમ્યો ગમાનાદિ વિવર્જિતઃ ।ગંડદોષહરો ગંડ ભ્રમદ્ભ્રમર કુંડલઃ ॥ 5 ॥ ગતાગતજ્ઞો ગતિદો ગતમૃત્યુર્ગતોદ્ભવઃ … Read more