[गणपति गकार अष्टोत्तर] ᐈ Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In Hindi/Sanskrit गकाररूपो गम्बीजो गणेशो गणवन्दितः ।गणनीयो गणोगण्यो गणनातीत सद्गुणः ॥ 1 ॥ गगनादिकसृद्गङ्गासुतोगङ्गासुतार्चितः ।गङ्गाधरप्रीतिकरोगवीशेड्योगदापहः ॥ 2 ॥ गदाधरनुतो गद्यपद्यात्मककवित्वदः ।गजास्यो गजलक्ष्मीवान् गजवाजिरथप्रदः ॥ 3 ॥ गञ्जानिरत शिक्षाकृद्गणितज्ञो गणोत्तमः ।गण्डदानाञ्चितोगन्ता गण्डोपल समाकृतिः ॥ 4 ॥ गगन व्यापको गम्यो गमानादि विवर्जितः ।गण्डदोषहरो गण्ड भ्रमद्भ्रमर कुण्डलः ॥ 5 ॥ गतागतज्ञो गतिदो गतमृत्युर्गतोद्भवः … Read more