[ಗಣಪತಿ ಗಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ] ᐈ Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In Kannada Pdf

Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In Kannada ಗಕಾರರೂಪೋ ಗಂಬೀಜೋ ಗಣೇಶೋ ಗಣವಂದಿತಃ ।ಗಣನೀಯೋ ಗಣೋಗಣ್ಯೋ ಗಣನಾತೀತ ಸದ್ಗುಣಃ ॥ 1 ॥ ಗಗನಾದಿಕಸೃದ್ಗಂಗಾಸುತೋಗಂಗಾಸುತಾರ್ಚಿತಃ ।ಗಂಗಾಧರಪ್ರೀತಿಕರೋಗವೀಶೇಡ್ಯೋಗದಾಪಹಃ ॥ 2 ॥ ಗದಾಧರನುತೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಕಕವಿತ್ವದಃ ।ಗಜಾಸ್ಯೋ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಗಜವಾಜಿರಥಪ್ರದಃ ॥ 3 ॥ ಗಂಜಾನಿರತ ಶಿಕ್ಷಾಕೃದ್ಗಣಿತಜ್ಞೋ ಗಣೋತ್ತಮಃ ।ಗಂಡದಾನಾಂಚಿತೋಗಂತಾ ಗಂಡೋಪಲ ಸಮಾಕೃತಿಃ ॥ 4 ॥ ಗಗನ ವ್ಯಾಪಕೋ ಗಮ್ಯೋ ಗಮಾನಾದಿ ವಿವರ್ಜಿತಃ ।ಗಂಡದೋಷಹರೋ ಗಂಡ ಭ್ರಮದ್ಭ್ರಮರ ಕುಂಡಲಃ ॥ 5 ॥ ಗತಾಗತಜ್ಞೋ ಗತಿದೋ ಗತಮೃತ್ಯುರ್ಗತೋದ್ಭವಃ … Read more