[ഗണപതി ഗകാര അഷ്ടോത്തര] ᐈ Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In Malayalam Pdf

Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In Malayalam ഗകാരരൂപോ ഗംബീജോ ഗണേശോ ഗണവംദിതഃ ।ഗണനീയോ ഗണോഗണ്യോ ഗണനാതീത സദ്ഗുണഃ ॥ 1 ॥ ഗഗനാദികസൃദ്ഗംഗാസുതോഗംഗാസുതാര്ചിതഃ ।ഗംഗാധരപ്രീതികരോഗവീശേഡ്യോഗദാപഹഃ ॥ 2 ॥ ഗദാധരനുതോ ഗദ്യപദ്യാത്മകകവിത്വദഃ ।ഗജാസ്യോ ഗജലക്ഷ്മീവാന് ഗജവാജിരഥപ്രദഃ ॥ 3 ॥ ഗംജാനിരത ശിക്ഷാകൃദ്ഗണിതജ്ഞോ ഗണോത്തമഃ ।ഗംഡദാനാംചിതോഗംതാ ഗംഡോപല സമാകൃതിഃ ॥ 4 ॥ ഗഗന വ്യാപകോ ഗമ്യോ ഗമാനാദി വിവര്ജിതഃ ।ഗംഡദോഷഹരോ ഗംഡ ഭ്രമദ്ഭ്രമര കുംഡലഃ ॥ 5 ॥ ഗതാഗതജ്ഞോ ഗതിദോ ഗതമൃത്യുര്ഗതോദ്ഭവഃ … Read more