[க3ணபதி க3கார அஷ்டோத்தர] ᐈ Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In Tamil Pdf

Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In Tamil க3காரரூபோ க3ம்பீ3ஜோ க3ணேஶோ க3ணவந்தி3த: ।க3ணநீயோ க3ணோக3ண்யோ க3ணநாதீத ஸத்3கு3ண: ॥ 1 ॥ க3க3நாதி3கஸ்ருத்3க3ங்கா3ஸுதோக3ங்கா3ஸுதார்சித: ।க3ங்கா3த4ரப்ரீதிகரோக3வீஶேட்3யோக3தா3பஹ: ॥ 2 ॥ க3தா3த4ரநுதோ க3த்3யபத்3யாத்மககவித்வத:3 ।கஜ3ாஸ்யோ கஜ3லக்ஷ்மீவாந் கஜ3வாஜிரத2ப்ரத:3 ॥ 3 ॥ க3ஞ்ஜாநிரத ஶிக்ஷாக்ருத்3க3ணிதஜ்ஞோ க3ணோத்தம: ।க3ண்ட3தா3நாஞ்சிதோக3ந்தா க3ண்டோ3பல ஸமாக்ருதி: ॥ 4 ॥ க3க3ந வ்யாபகோ க3ம்யோ க3மாநாதி3 விவர்ஜித: ।க3ண்ட3தோ3ஷஹரோ க3ண்ட3 ப்4ரமத்3ப்4ரமர குண்ட3ல: ॥ 5 ॥ க3தாக3தஜ்ஞோ க3திதோ3 க3தம்ருத்யுர்க3தோத்3ப4வ: ।க3ந்த4ப்ரியோ க3ந்த4வாஹோ க3ந்த4ஸிந்து4ரப்3ருந்த3க:3 ॥ 6 ॥ … Read more