[గణపతి గకార అష్టోత్తర] ᐈ Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In Telugu Pdf

Ganapati Gakara Ashtottara Shatanama Lyrics In Telugu గకారరూపో గంబీజో గణేశో గణవందితః ।గణనీయో గణోగణ్యో గణనాతీత సద్గుణః ॥ 1 ॥ గగనాదికసృద్గంగాసుతోగంగాసుతార్చితః ।గంగాధరప్రీతికరోగవీశేడ్యోగదాపహః ॥ 2 ॥ గదాధరనుతో గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదః ।గజాస్యో గజలక్ష్మీవాన్ గజవాజిరథప్రదః ॥ 3 ॥ గంజానిరత శిక్షాకృద్గణితజ్ఞో గణోత్తమః ।గండదానాంచితోగంతా గండోపల సమాకృతిః ॥ 4 ॥ గగన వ్యాపకో గమ్యో గమానాది వివర్జితః ।గండదోషహరో గండ భ్రమద్భ్రమర కుండలః ॥ 5 ॥ గతాగతజ్ఞో గతిదో గతమృత్యుర్గతోద్భవః … Read more