[ગણેશ પંચ રત્નમ્] ᐈ Ganesh Pancharatnam Lyrics In Gujarati Pdf

Ganesh Pancharatnam Stotram Gujarati Lyrics મુદા કરાત્ત મોદકં સદા વિમુક્તિ સાધકં ।કળાધરાવતંસકં વિલાસિલોક રક્ષકમ્ ।અનાયકૈક નાયકં વિનાશિતેભ દૈત્યકં ।નતાશુભાશુ નાશકં નમામિ તં વિનાયકમ્ ॥ 1 ॥ નતેતરાતિ ભીકરં નવોદિતાર્ક ભાસ્વરં ।નમત્સુરારિ નિર્જરં નતાધિકાપદુદ્ઢરમ્ ।સુરેશ્વરં નિધીશ્વરં ગજેશ્વરં ગણેશ્વરં ।મહેશ્વરં તમાશ્રયે પરાત્પરં નિરંતરમ્ ॥ 2 ॥ સમસ્ત લોક શંકરં નિરસ્ત દૈત્ય કુંજરં ।દરેતરોદરં વરં વરેભ વક્ત્રમક્ષરમ્ ।કૃપાકરં … Read more