[ഗണേഷ് അഷ്ടോട്ടർ ഷട്നമാവലി] ᐈ Ganesha Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Malayalam With PDF

(ഗണേഷ് അഷ്ടോട്ടർ ഷട്നമാവലി) Ganesha Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Malayalam

ഓം ഗജാനനായ നമഃ
ഓം ഗണാധ്യക്ഷായ നമഃ
ഓം വിഘ്നാരാജായ നമഃ
ഓം വിനായകായ നമഃ
ഓം ദ്ത്വെമാതുരായ നമഃ
ഓം ദ്വിമുഖായ നമഃ
ഓം പ്രമുഖായ നമഃ
ഓം സുമുഖായ നമഃ
ഓം കൃതിനേ നമഃ
ഓം സുപ്രദീപായ നമഃ (10)

ഓം സുഖനിധയേ നമഃ
ഓം സുരാധ്യക്ഷായ നമഃ
ഓം സുരാരിഘ്നായ നമഃ
ഓം മഹാഗണപതയേ നമഃ
ഓം മാന്യായ നമഃ
ഓം മഹാകാലായ നമഃ
ഓം മഹാബലായ നമഃ
ഓം ഹേരംബായ നമഃ
ഓം ലംബജഠരായ നമഃ
ഓം ഹ്രസ്വഗ്രീവായ നമഃ (20)

ഓം മഹോദരായ നമഃ
ഓം മദോത്കടായ നമഃ
ഓം മഹാവീരായ നമഃ
ഓം മംത്രിണേ നമഃ
ഓം മംഗള സ്വരായ നമഃ
ഓം പ്രമധായ നമഃ
ഓം പ്രഥമായ നമഃ
ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ
ഓം വിഘ്നകര്ത്രേ നമഃ
ഓം വിഘ്നഹംത്രേ നമഃ (30)

ഓം വിശ്വനേത്രേ നമഃ
ഓം വിരാട്പതയേ നമഃ
ഓം ശ്രീപതയേ നമഃ
ഓം വാക്പതയേ നമഃ
ഓം ശൃംഗാരിണേ നമഃ
ഓം ആശ്രിത വത്സലായ നമഃ
ഓം ശിവപ്രിയായ നമഃ
ഓം ശീഘ്രകാരിണേ നമഃ
ഓം ശാശ്വതായ നമഃ
ഓം ബലായ നമഃ (40)

ഓം ബലോത്ഥിതായ നമഃ
ഓം ഭവാത്മജായ നമഃ
ഓം പുരാണ പുരുഷായ നമഃ
ഓം പൂഷ്ണേ നമഃ
ഓം പുഷ്കരോത്ഷിപ്ത വാരിണേ നമഃ
ഓം അഗ്രഗണ്യായ നമഃ
ഓം അഗ്രപൂജ്യായ നമഃ
ഓം അഗ്രഗാമിനേ നമഃ
ഓം മംത്രകൃതേ നമഃ
ഓം ചാമീകര പ്രഭായ നമഃ (50)

ഓം സര്വായ നമഃ
ഓം സര്വോപാസ്യായ നമഃ
ഓം സര്വ കര്ത്രേ നമഃ
ഓം സര്വനേത്രേ നമഃ
ഓം സര്വസിധ്ധി പ്രദായ നമഃ
ഓം സര്വ സിദ്ധയേ നമഃ
ഓം പംചഹസ്തായ നമഃ
ഓം പാര്വതീനംദനായ നമഃ
ഓം പ്രഭവേ നമഃ
ഓം കുമാര ഗുരവേ നമഃ (60)

ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ
ഓം കുംജരാസുര ഭംജനായ നമഃ
ഓം പ്രമോദായ നമഃ
ഓം മോദകപ്രിയായ നമഃ
ഓം കാംതിമതേ നമഃ
ഓം ധൃതിമതേ നമഃ
ഓം കാമിനേ നമഃ
ഓം കപിത്ഥവനപ്രിയായ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മരൂപിണേ നമഃ (70)

ഓം ബ്രഹ്മവിദ്യാദി ദാനഭുവേ നമഃ
ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം വിഷ്ണുപ്രിയായ നമഃ
ഓം ഭക്ത ജീവിതായ നമഃ
ഓം ജിത മന്മഥായ നമഃ
ഓം ഐശ്വര്യ കാരണായ നമഃ
ഓം ജ്യായസേ നമഃ
ഓം യക്ഷകിന്നെര സേവിതായ നമഃ
ഓം ഗംഗാ സുതായ നമഃ
ഓം ഗണാധീശായ നമഃ (80)

ഓം ഗംഭീര നിനദായ നമഃ
ഓം വടവേ നമഃ
ഓം അഭീഷ്ട വരദായിനേ നമഃ
ഓം ജ്യോതിഷേ നമഃ
ഓം ഭക്ത നിധയേ നമഃ
ഓം ഭാവഗമ്യായ നമഃ
ഓം മംഗള പ്രദായ നമഃ
ഓം അവ്വക്തായ നമഃ
ഓം അപ്രാകൃത പരാക്രമായ നമഃ
ഓം സത്യധര്മിണേ നമഃ (90)

ഓം സഖയേ നമഃ
ഓം സരസാംബു നിധയേ നമഃ
ഓം മഹേശായ നമഃ
ഓം ദിവ്യാംഗായ നമഃ
ഓം മണികിംകിണീ മേഖാലായ നമഃ
ഓം സമസ്തദേവതാ മൂര്തയേ നമഃ
ഓം സഹിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം സതതോത്ഥിതായ നമഃ
ഓം വിഘാത കാരിണേ നമഃ
ഓം വിശ്വഗ്ദൃശേ നമഃ (100)

ഓം വിശ്വരക്ഷാകൃതേ നമഃ
ഓം കള്യാണ ഗുരവേ നമഃ
ഓം ഉന്മത്ത വേഷായ നമഃ
ഓം അപരാജിതേ നമഃ
ഓം സമസ്ത ജഗദാധാരായ നമഃ
ഓം സര്ത്വെശ്വര്യപ്രദായ നമഃ
ഓം ആക്രാംത ചിദചിത്പ്രഭവേ നമഃ
ഓം ശ്രീ വിഘ്നേശ്വരായ നമഃ (108)

********

Also Read:

**ജയ് ഗണേഷ്**

Leave a Comment