[கணேஷ் அஷ்டோட்டர் சட்னமாவளி] ᐈ Ganesha Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Tamil With PDF

(கணேஷ் அஷ்டோட்டர் சட்னமாவளி) Ganesha Ashtottara Shata Namavali Lyrics In Tamil

ஓம் கஜ3ாநநாய நமஃ
ஓம் க3ணாத்4யக்ஷாய நமஃ
ஓம் விக்4நாராஜாய நமஃ
ஓம் விநாயகாய நமஃ
ஓம் த்3த்வெமாதுராய நமஃ
ஓம் த்3விமுகா2ய நமஃ
ஓம் ப்ரமுகா2ய நமஃ
ஓம் ஸுமுகா2ய நமஃ
ஓம் க்ருதிநே நமஃ
ஓம் ஸுப்ரதீ3பாய நமஃ (1௦)

ஓம் ஸுக2நித4யே நமஃ
ஓம் ஸுராத்4யக்ஷாய நமஃ
ஓம் ஸுராரிக்4நாய நமஃ
ஓம் மஹாக3ணபதயே நமஃ
ஓம் மாந்யாய நமஃ
ஓம் மஹாகாலாய நமஃ
ஓம் மஹாப3லாய நமஃ
ஓம் ஹேரம்பா3ய நமஃ
ஓம் லம்பஜ32ராய நமஃ
ஓம் ஹ்ரஸ்வக்3ரீவாய நமஃ (2௦)

ஓம் மஹோத3ராய நமஃ
ஓம் மதோ3த்கடாய நமஃ
ஓம் மஹாவீராய நமஃ
ஓம் மந்த்ரிணே நமஃ
ஓம் மங்க3ல்த3 ஸ்வராய நமஃ
ஓம் ப்ரமதா4ய நமஃ
ஓம் ப்ரத2மாய நமஃ
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நமஃ
ஓம் விக்4நகர்த்ரே நமஃ
ஓம் விக்4நஹந்த்ரே நமஃ (3௦)

ஓம் விஶ்வநேத்ரே நமஃ
ஓம் விராட்பதயே நமஃ
ஓம் ஶ்ரீபதயே நமஃ
ஓம் வாக்பதயே நமஃ
ஓம் ஶ்ருங்கா3ரிணே நமஃ
ஓம் ஆஶ்ரித வத்ஸலாய நமஃ
ஓம் ஶிவப்ரியாய நமஃ
ஓம் ஶீக்4ரகாரிணே நமஃ
ஓம் ஶாஶ்வதாய நமஃ
ஓம் ப3லாய நமஃ (4௦)

ஓம் ப3லோத்தி2தாய நமஃ
ஓம் ப4வாத்மஜாய நமஃ
ஓம் புராண புருஷாய நமஃ
ஓம் பூஷ்ணே நமஃ
ஓம் புஷ்கரோத்ஷிப்த வாரிணே நமஃ
ஓம் அக்3ரக3ண்யாய நமஃ
ஓம் அக்3ரபூஜ்யாய நமஃ
ஓம் அக்3ரகா3மிநே நமஃ
ஓம் மந்த்ரக்ருதே நமஃ
ஓம் சாமீகர ப்ரபா4ய நமஃ (5௦)

ஓம் ஸர்வாய நமஃ
ஓம் ஸர்வோபாஸ்யாய நமஃ
ஓம் ஸர்வ கர்த்ரே நமஃ
ஓம் ஸர்வநேத்ரே நமஃ
ஓம் ஸர்வஸித்4தி4 ப்ரதா3ய நமஃ
ஓம் ஸர்வ ஸித்34யே நமஃ
ஓம் பஂசஹஸ்தாய நமஃ
ஓம் பார்வதீநந்த3நாய நமஃ
ஓம் ப்ரப4வே நமஃ
ஓம் குமார கு3ரவே நமஃ (6௦)

ஓம் அக்ஷோப்4யாய நமஃ
ஓம் குஂஜராஸுர பஂ4ஜநாய நமஃ
ஓம் ப்ரமோதா3ய நமஃ
ஓம் மோத3கப்ரியாய நமஃ
ஓம் காந்திமதே நமஃ
ஓம் த்4ருதிமதே நமஃ
ஓம் காமிநே நமஃ
ஓம் கபித்த2வநப்ரியாய நமஃ
ஓம் ப்3ரஹ்மசாரிணே நமஃ
ஓம் ப்3ரஹ்மரூபிணே நமஃ (7௦)

ஓம் ப்3ரஹ்மவித்3யாதி3 தா3நபு4வே நமஃ
ஓம் ஜிஷ்ணவே நமஃ
ஓம் விஷ்ணுப்ரியாய நமஃ
ஓம் ப4க்த ஜீவிதாய நமஃ
ஓம் ஜித மந்மதா2ய நமஃ
ஓம் ஐஶ்வர்ய காரணாய நமஃ
ஓம் ஜ்யாயஸே நமஃ
ஓம் யக்ஷகிந்நெர ஸேவிதாய நமஃ
ஓம் க3ங்கா3 ஸுதாய நமஃ
ஓம் க3ணாதீ4ஶாய நமஃ (8௦)

ஓம் க3ம்பீ4ர நிநதா3ய நமஃ
ஓம் வடவே நமஃ
ஓம் அபீ4ஷ்ட வரதா3யிநே நமஃ
ஓம் ஜ்யோதிஷே நமஃ
ஓம் ப4க்த நித4யே நமஃ
ஓம் பா4வக3ம்யாய நமஃ
ஓம் மங்க3ல்த3 ப்ரதா3ய நமஃ
ஓம் அவ்வக்தாய நமஃ
ஓம் அப்ராக்ருத பராக்ரமாய நமஃ
ஓம் ஸத்யத4ர்மிணே நமஃ (9௦)

ஓம் ஸக2யே நமஃ
ஓம் ஸரஸாம்பு3 நித4யே நமஃ
ஓம் மஹேஶாய நமஃ
ஓம் தி3வ்யாங்கா3ய நமஃ
ஓம் மணிகிஂகிணீ மேகா2லாய நமஃ
ஓம் ஸமஸ்ததே3வதா மூர்தயே நமஃ
ஓம் ஸஹிஷ்ணவே நமஃ
ஓம் ஸததோத்தி2தாய நமஃ
ஓம் விகா4த காரிணே நமஃ
ஓம் விஶ்வக்3த்3ருஶே நமஃ (1௦௦)

ஓம் விஶ்வரக்ஷாக்ருதே நமஃ
ஓம் கல்த்3யாண கு3ரவே நமஃ
ஓம் உந்மத்த வேஷாய நமஃ
ஓம் அபராஜிதே நமஃ
ஓம் ஸமஸ்த ஜக3தா3தா4ராய நமஃ
ஓம் ஸர்த்வெஶ்வர்யப்ரதா3ய நமஃ
ஓம் ஆக்ராந்த சித3சித்ப்ரப4வே நமஃ
ஓம் ஶ்ரீ விக்4நேஶ்வராய நமஃ (1௦8)

********

Also Read:

**ஜெய் கணேஷ்**

Leave a Comment