[ଗଣେଶ ଭୁଜଂଗମ୍] ᐈ Ganesha Bhujanga Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Ganesha Bhujanga Stotram Lyrics In Oriya/Odia ରଣତ୍କ୍ଷୁଦ୍ରଘଂଟାନିନାଦାଭିରାମଂଚଲତ୍ତାଂଡଵୋଦ୍ଦଂଡଵତ୍ପଦ୍ମତାଲମ୍ ।ଲସତ୍ତୁଂଦିଲାଂଗୋପରିଵ୍ଯାଲହାରଂଗଣାଧୀଶମୀଶାନସୂନୁଂ ତମୀଡେ ॥ 1 ॥ ଧ୍ଵନିଧ୍ଵଂସଵୀଣାଲଯୋଲ୍ଲାସିଵକ୍ତ୍ରଂସ୍ଫୁରଚ୍ଛୁଂଡଦଂଡୋଲ୍ଲସଦ୍ବୀଜପୂରମ୍ ।ଗଲଦ୍ଦର୍ପସୌଗଂଧ୍ଯଲୋଲାଲିମାଲଂଗଣାଧୀଶମୀଶାନସୂନୁଂ ତମୀଡେ ॥ 2 ॥ ପ୍ରକାଶଜ୍ଜପାରକ୍ତରତ୍ନପ୍ରସୂନ-ପ୍ରଵାଲପ୍ରଭାତାରୁଣଜ୍ଯୋତିରେକମ୍ ।ପ୍ରଲଂବୋଦରଂ ଵକ୍ରତୁଂଡୈକଦଂତଂଗଣାଧୀଶମୀଶାନସୂନୁଂ ତମୀଡେ ॥ 3 ॥ ଵିଚିତ୍ରସ୍ଫୁରଦ୍ରତ୍ନମାଲାକିରୀଟଂକିରୀଟୋଲ୍ଲସଚ୍ଚଂଦ୍ରରେଖାଵିଭୂଷମ୍ ।ଵିଭୂଷୈକଭୂଷଂ ଭଵଧ୍ଵଂସହେତୁଂଗଣାଧୀଶମୀଶାନସୂନୁଂ ତମୀଡେ ॥ 4 ॥ ଉଦଂଚଦ୍ଭୁଜାଵଲ୍ଲରୀଦୃଶ୍ଯମୂଲୋ-ଚ୍ଚଲଦ୍ଭ୍ରୂଲତାଵିଭ୍ରମଭ୍ରାଜଦକ୍ଷମ୍ ।ମରୁତ୍ସୁଂଦରୀଚାମରୈଃ ସେଵ୍ଯମାନଂଗଣାଧୀଶମୀଶାନସୂନୁଂ ତମୀଡେ ॥ 5 ॥ ସ୍ଫୁରନ୍ନିଷ୍ଠୁରାଲୋଲପିଂଗାକ୍ଷିତାରଂକୃପାକୋମଲୋଦାରଲୀଲାଵତାରମ୍ ।କଲାବିଂଦୁଗଂ ଗୀଯତେ ଯୋଗିଵର୍ଯୈ-ର୍ଗଣାଧୀଶମୀଶାନସୂନୁଂ ତମୀଡେ ॥ 6 ॥ ଯମେକାକ୍ଷରଂ ନିର୍ମଲଂ ନିର୍ଵିକଲ୍ପଂଗୁଣାତୀତମାନଂଦମାକାରଶୂନ୍ଯମ୍ ।ପରଂ ପାରମୋଂକାରମାମ୍ନାଯଗର୍ଭଂଵଦଂତି ପ୍ରଗଲ୍ଭଂ ପୁରାଣଂ ତମୀଡେ … Read more