[க3ணேஶ பு4ஜங்க3ம்] ᐈ Ganesha Bhujanga Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Ganesha Bhujanga Stotram Lyrics In Tamil ரணத்க்ஷுத்3ரக4ண்டானினாதா3பி4ராமம்சலத்தாண்ட3வோத்3த3ண்ட3வத்பத்3மதாலம் ।லஸத்துன்தி3லாங்கோ3பரிவ்யாலஹாரம்க3ணாதீ4ஶமீஶானஸூனும் தமீடே3 ॥ 1 ॥ த்4வனித்4வம்ஸவீணாலயோல்லாஸிவக்த்ரம்ஸ்பு2ரச்சு2ண்ட3த3ண்டோ3ல்லஸத்3பீ3ஜபூரம் ।க3லத்3த3ர்பஸௌக3ன்த்4யலோலாலிமாலம்க3ணாதீ4ஶமீஶானஸூனும் தமீடே3 ॥ 2 ॥ ப்ரகாஶஜ்ஜபாரக்தரத்னப்ரஸூன-ப்ரவாலப்ரபா4தாருணஜ்யோதிரேகம் ।ப்ரலம்போ3த3ரம் வக்ரதுண்டை3கத3ன்தம்க3ணாதீ4ஶமீஶானஸூனும் தமீடே3 ॥ 3 ॥ விசித்ரஸ்பு2ரத்3ரத்னமாலாகிரீடம்கிரீடோல்லஸச்சன்த்3ரரேகா2விபூ4ஷம் ।விபூ4ஷைகபூ4ஷம் ப4வத்4வம்ஸஹேதும்க3ணாதீ4ஶமீஶானஸூனும் தமீடே3 ॥ 4 ॥ உத3ஞ்சத்3பு4ஜாவல்லரீத்3ருஶ்யமூலோ-ச்சலத்3ப்4ரூலதாவிப்4ரமப்4ராஜத3க்ஷம் ।மருத்ஸுன்த3ரீசாமரை: ஸேவ்யமானம்க3ணாதீ4ஶமீஶானஸூனும் தமீடே3 ॥ 5 ॥ ஸ்பு2ரன்னிஷ்டு2ராலோலபிங்கா3க்ஷிதாரம்க்ருபாகோமலோதா3ரலீலாவதாரம் ।கலாபி3ன்து3க3ம் கீ3யதே யோகி3வர்யை-ர்க3ணாதீ4ஶமீஶானஸூனும் தமீடே3 ॥ 6 ॥ யமேகாக்ஷரம் நிர்மலம் நிர்விகல்பம்கு3ணாதீதமானந்த3மாகாரஶூன்யம் ।பரம் பாரமோங்காரமாம்னாயக3ர்ப4ம்வத3ன்தி ப்ரக3ல்ப4ம் புராணம் தமீடே3 ॥ 7 ॥ சிதா3னந்த3ஸான்த்3ராய ஶான்தாய துப்4யம்நமோ விஶ்வகர்த்ரே … Read more