[Ganesha Mahimna Stotram] ᐈ Lyrics In English Pdf

Ganesha Mahimna Stotram English Lyrics anirvaacyam roopam stavana nikaro yatra galitah tathaa vakshhye stotram prathama purushhasyaatra mahatah ।yato jaatam vishvasthitimapi sadaa yatra vilayah sakeedrriggeervaanah sunigama nutah shreeganapatih ॥ 1 ॥ gakaaro herambah saguna iti pum nirgunamayo dvidhaapyekojaatah prakrriti purushho brahma hi ganah ।sa ceshashcotpatti sthiti laya karoyam pramathako yatobhootam bhavyam bhavati patireesho ganapatih ॥ 2 … Read more