[க3ணேஶ மஹிம்னா] ᐈ Ganesha Mahimna Stotram Lyrics In Tamil Pdf

Ganesha Mahimna Stotram Tamil Lyrics அனிர்வாச்யம் ரூபம் ஸ்தவன நிகரோ யத்ர க3ல்தி3த: ததா2 வக்ஷ்யே ஸ்தோத்ரம் ப்ரத2ம புருஷஸ்யாத்ர மஹத: ।யதோ ஜாதம் விஶ்வஸ்தி2திமபி ஸதா3 யத்ர விலய: ஸகீத்3ருக்3கீ3ர்வாண: ஸுனிக3ம நுத: ஶ்ரீக3ணபதி: ॥ 1 ॥ க3காரோ ஹேரம்ப:3 ஸகு3ண இதி பும் நிர்கு3ணமயோ த்3விதா4ப்யேகோஜாத: ப்ரக்ருதி புருஷோ ப்3ரஹ்ம ஹி க3ண: ।ஸ சேஶஶ்சோத்பத்தி ஸ்தி2தி லய கரோயம் ப்ரமத2கோ யதோபூ4தம் ப4வ்யம் ப4வதி பதிரீஶோ க3ணபதி: ॥ 2 ॥ க3கார: கண்டோ2ர்த்4வம் … Read more