[બૃહસ્પતિ કવચમ્] ᐈ Brihaspati/Guru Kavacham Lyrics In Gujarati Pdf

Bruhaspati/Guru Kavacham Lyrics In Gujarati અસ્ય શ્રીબૃહસ્પતિ કવચમહા મંત્રસ્ય, ઈશ્વર ઋષિઃ,અનુષ્ટુપ્ છંદઃ, બૃહસ્પતિર્દેવતા,ગં બીજં, શ્રીં શક્તિઃ, ક્લીં કીલકમ્,બૃહસ્પતિ પ્રસાદ સિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥ ધ્યાનમ્અભીષ્ટફલદં વંદે સર્વજ્ઞં સુરપૂજિતમ્ ।અક્ષમાલાધરં શાંતં પ્રણમામિ બૃહસ્પતિમ્ ॥ અથ બૃહસ્પતિ કવચમ્બૃહસ્પતિઃ શિરઃ પાતુ લલાટં પાતુ મે ગુરુઃ ।કર્ણૌ સુરગુરુઃ પાતુ નેત્રે મેભીષ્ટદાયકઃ ॥ 1 ॥ જિહ્વાં પાતુ સુરાચાર્યઃ નાસં મે વેદપારગઃ … Read more