[బృహస్పతి కవచం] ᐈ Brihaspati/Guru Kavacham Lyrics In Telugu Pdf

Bruhaspati/Guru Kavacham Lyrics In Telugu అస్య శ్రీబృహస్పతి కవచమహా మంత్రస్య, ఈశ్వర ఋషిః,అనుష్టుప్ ఛందః, బృహస్పతిర్దేవతా,గం బీజం, శ్రీం శక్తిః, క్లీం కీలకం,బృహస్పతి ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ॥ ధ్యానంఅభీష్టఫలదం వందే సర్వజ్ఞం సురపూజితం ।అక్షమాలాధరం శాంతం ప్రణమామి బృహస్పతిం ॥ అథ బృహస్పతి కవచంబృహస్పతిః శిరః పాతు లలాటం పాతు మే గురుః ।కర్ణౌ సురగురుః పాతు నేత్రే మేభీష్టదాయకః ॥ 1 ॥ జిహ్వాం పాతు సురాచార్యః నాసం మే వేదపారగః … Read more