[ગુરુ પાદુકા] ᐈ Guru Paduka Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Guru Paduka Stotram Lyrics In Gujarati

અનંતસંસાર સમુદ્રતાર નૌકાયિતાભ્યાં ગુરુભક્તિદાભ્યામ્ |
વૈરાગ્યસામ્રાજ્યદપૂજનાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ‖ 1 ‖

કવિત્વવારાશિનિશાકરાભ્યાં દૌર્ભાગ્યદાવાં બુદમાલિકાભ્યામ્ |
દૂરિકૃતાનમ્ર વિપત્તતિભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ‖ 2 ‖

નતા યયોઃ શ્રીપતિતાં સમીયુઃ કદાચિદપ્યાશુ દરિદ્રવર્યાઃ |
મૂકાશ્ર્ચ વાચસ્પતિતાં હિ તાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ‖ 3 ‖

નાલીકનીકાશ પદાહૃતાભ્યાં નાનાવિમોહાદિ નિવારિકાભ્યાં |
નમજ્જનાભીષ્ટતતિપ્રદાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ‖ 4 ‖

નૃપાલિ મૌલિવ્રજરત્નકાંતિ સરિદ્વિરાજત્ ઝષકન્યકાભ્યાં |
નૃપત્વદાભ્યાં નતલોકપંકતે: નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ‖ 5 ‖

પાપાંધકારાર્ક પરંપરાભ્યાં તાપત્રયાહીંદ્ર ખગેશ્ર્વરાભ્યાં |
જાડ્યાબ્ધિ સંશોષણ વાડવાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ‖ 6 ‖

શમાદિષટ્ક પ્રદવૈભવાભ્યાં સમાધિદાન વ્રતદીક્ષિતાભ્યાં |
રમાધવાંધ્રિસ્થિરભક્તિદાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ‖ 7 ‖

સ્વાર્ચાપરાણાં અખિલેષ્ટદાભ્યાં સ્વાહાસહાયાક્ષધુરંધરાભ્યાં |
સ્વાંતાચ્છભાવપ્રદપૂજનાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ‖ 8 ‖

કામાદિસર્પ વ્રજગારુડાભ્યાં વિવેકવૈરાગ્ય નિધિપ્રદાભ્યાં |
બોધપ્રદાભ્યાં દૃતમોક્ષદાભ્યાં નમો નમઃ શ્રીગુરુપાદુકાભ્યામ્ ‖ 9 ‖

*********

Also Read:

**જય ગુરુદેવ**

Leave a Comment