[குரு படுகா] ᐈ Guru Paduka Stotram Lyrics In Tamil With PDF

Guru Paduka Stotram Lyrics In Tamil

அநந்தஸம்ஸார ஸமுத்3ரதார நௌகாயிதாப்4யாம் கு3ருப4க்திதா3ப்4யாம் |
வைராக்3யஸாம்ராஜ்யத3பூஜநாப்4யாம் நமோ நமஃ ஶ்ரீகு3ருபாது3காப்4யாம் ‖ 1 ‖

கவித்வவாராஶிநிஶாகராப்4யாம் தௌ3ர்பா4க்3யதா3வாம் பு33மாலிகாப்4யாம் |
தூ3ரிக்ருதாநம்ர விபத்ததிப்4யாம் நமோ நமஃ ஶ்ரீகு3ருபாது3காப்4யாம் ‖ 2 ‖

நதா யயோஃ ஶ்ரீபதிதாம் ஸமீயுஃ கதா3சித3ப்யாஶு த3ரித்3ரவர்யாஃ |
மூகாஶ்ர்ச வாசஸ்பதிதாம் ஹி தாப்4யாம் நமோ நமஃ ஶ்ரீகு3ருபாது3காப்4யாம் ‖ 3 ‖

நாலீகநீகாஶ பதா3ஹ்ருதாப்4யாம் நாநாவிமோஹாதி3 நிவாரிகாப்4யாம் |
நமஜ்ஜநாபீ4ஷ்டததிப்ரதா3ப்4யாம் நமோ நமஃ ஶ்ரீகு3ருபாது3காப்4யாம் ‖ 4 ‖

ந்ருபாலி மௌலிவ்ரஜரத்நகாந்தி ஸரித்3விராஜத் ஜ2ஷகந்யகாப்4யாம் |
ந்ருபத்வதா3ப்4யாம் நதலோகபஂகதே: நமோ நமஃ ஶ்ரீகு3ருபாது3காப்4யாம் ‖ 5 ‖

பாபாந்த4காரார்க பரம்பராப்4யாம் தாபத்ரயாஹீந்த்3ர க2கே3ஶ்ர்வராப்4யாம் |
ஜாட்3யாப்3தி4 ஸம்ஶோஷண வாட3வாப்4யாம் நமோ நமஃ ஶ்ரீகு3ருபாது3காப்4யாம் ‖ 6 ‖

ஶமாதி3ஷட்க ப்ரத3வைப4வாப்4யாம் ஸமாதி4தா3ந வ்ரததீ3க்ஷிதாப்4யாம் |
ரமாத4வாந்த்4ரிஸ்தி2ரப4க்திதா3ப்4யாம் நமோ நமஃ ஶ்ரீகு3ருபாது3காப்4யாம் ‖ 7 ‖

ஸ்வார்சாபராணாம் அகி2லேஷ்டதா3ப்4யாம் ஸ்வாஹாஸஹாயாக்ஷது4ரந்த4ராப்4யாம் |
ஸ்வாந்தாச்ச2பா4வப்ரத3பூஜநாப்4யாம் நமோ நமஃ ஶ்ரீகு3ருபாது3காப்4யாம் ‖ 8 ‖

காமாதி3ஸர்ப வ்ரஜகா3ருடா3ப்4யாம் விவேகவைராக்3ய நிதி4ப்ரதா3ப்4யாம் |
போ34ப்ரதா3ப்4யாம் த்3ருதமோக்ஷதா3ப்4யாம் நமோ நமஃ ஶ்ரீகு3ருபாது3காப்4யாம் ‖ 9 ‖

********

Also Read:

**ஜெய் குருதேவ்**

Leave a Comment