[શ્રી હનુમદષ્ટકમ્] ᐈ Hanuman Ashtakam Lyrics In Gujarati Pdf

Hanuman Ashtakam Lyrics In Gujarati શ્રીરઘુરાજપદાબ્જનિકેતન પંકજલોચન મંગળરાશેચંડમહાભુજદંડ સુરારિવિખંડનપંડિત પાહિ દયાળો ।પાતકિનં ચ સમુદ્ધર માં મહતાં હિ સતામપિ માનમુદારંત્વાં ભજતો મમ દેહિ દયાઘન હે હનુમન્ સ્વપદાંબુજદાસ્યમ્ ॥ 1 ॥ સંસૃતિતાપમહાનલદગ્ધતનૂરુહમર્મતનોરતિવેલંપુત્રધનસ્વજનાત્મગૃહાદિષુ સક્તમતેરતિકિલ્બિષમૂર્તેઃ ।કેનચિદપ્યમલેન પુરાકૃતપુણ્યસુપુંજલવેન વિભો વૈત્વાં ભજતો મમ દેહિ દયાઘન હે હનુમન્ સ્વપદાંબુજદાસ્યમ્ ॥ 2 ॥ સંસૃતિકૂપમનલ્પમઘોરનિદાઘનિદાનમજસ્રમશેષંપ્રાપ્ય સુદુઃખસહસ્રભુજંગવિષૈકસમાકુલસર્વતનોર્મે ।ઘોરમહાકૃપણાપદમેવ ગતસ્ય હરે પતિતસ્ય ભવાબ્ધૌત્વાં ભજતો મમ દેહિ … Read more