[श्री हनुमदष्टकम्] ᐈ Hanuman Ashtakam Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Hanuman Ashtakam Lyrics In Hindi/Sanskrit श्रीरघुराजपदाब्जनिकेतन पङ्कजलोचन मङ्गलराशेचण्डमहाभुजदण्ड सुरारिविखण्डनपण्डित पाहि दयालो ।पातकिनं च समुद्धर मां महतां हि सतामपि मानमुदारंत्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ 1 ॥ संसृतितापमहानलदग्धतनूरुहमर्मतनोरतिवेलंपुत्रधनस्वजनात्मगृहादिषु सक्तमतेरतिकिल्बिषमूर्तेः ।केनचिदप्यमलेन पुराकृतपुण्यसुपुञ्जलवेन विभो वैत्वां भजतो मम देहि दयाघन हे हनुमन् स्वपदाम्बुजदास्यम् ॥ 2 ॥ संसृतिकूपमनल्पमघोरनिदाघनिदानमजस्रमशेषंप्राप्य सुदुःखसहस्रभुजङ्गविषैकसमाकुलसर्वतनोर्मे ।घोरमहाकृपणापदमेव गतस्य हरे पतितस्य भवाब्धौत्वां भजतो मम देहि … Read more