[ଶ୍ରୀ ହନୁମଦଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Hanuman Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Hanuman Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia ଶ୍ରୀରଘୁରାଜପଦାବ୍ଜନିକେତନ ପଂକଜଲୋଚନ ମଂଗଳରାଶେଚଂଡମହାଭୁଜଦଂଡ ସୁରାରିଵିଖଂଡନପଂଡିତ ପାହି ଦଯାଳୋ ।ପାତକିନଂ ଚ ସମୁଦ୍ଧର ମାଂ ମହତାଂ ହି ସତାମପି ମାନମୁଦାରଂତ୍ଵାଂ ଭଜତୋ ମମ ଦେହି ଦଯାଘନ ହେ ହନୁମନ୍ ସ୍ଵପଦାଂବୁଜଦାସ୍ଯମ୍ ॥ 1 ॥ ସଂସୃତିତାପମହାନଲଦଗ୍ଧତନୂରୁହମର୍ମତନୋରତିଵେଲଂପୁତ୍ରଧନସ୍ଵଜନାତ୍ମଗୃହାଦିଷୁ ସକ୍ତମତେରତିକିଲ୍ବିଷମୂର୍ତେଃ ।କେନଚିଦପ୍ଯମଲେନ ପୁରାକୃତପୁଣ୍ଯସୁପୁଂଜଲଵେନ ଵିଭୋ ଵୈତ୍ଵାଂ ଭଜତୋ ମମ ଦେହି ଦଯାଘନ ହେ ହନୁମନ୍ ସ୍ଵପଦାଂବୁଜଦାସ୍ଯମ୍ ॥ 2 ॥ ସଂସୃତିକୂପମନଲ୍ପମଘୋରନିଦାଘନିଦାନମଜସ୍ରମଶେଷଂପ୍ରାପ୍ଯ ସୁଦୁଃଖସହସ୍ରଭୁଜଂଗଵିଷୈକସମାକୁଲସର୍ଵତନୋର୍ମେ ।ଘୋରମହାକୃପଣାପଦମେଵ ଗତସ୍ଯ ହରେ ପତିତସ୍ଯ ଭଵାବ୍ଧୌତ୍ଵାଂ ଭଜତୋ ମମ ଦେହି … Read more