[శ్రీ హనుమదష్టకం] ᐈ Hanuman Ashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Hanuman Ashtakam Lyrics In Telugu శ్రీరఘురాజపదాబ్జనికేతన పంకజలోచన మంగళరాశేచండమహాభుజదండ సురారివిఖండనపండిత పాహి దయాళో ।పాతకినం చ సముద్ధర మాం మహతాం హి సతామపి మానముదారంత్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యం ॥ 1 ॥ సంసృతితాపమహానలదగ్ధతనూరుహమర్మతనోరతివేలంపుత్రధనస్వజనాత్మగృహాదిషు సక్తమతేరతికిల్బిషమూర్తేః ।కేనచిదప్యమలేన పురాకృతపుణ్యసుపుంజలవేన విభో వైత్వాం భజతో మమ దేహి దయాఘన హే హనుమన్ స్వపదాంబుజదాస్యం ॥ 2 ॥ సంసృతికూపమనల్పమఘోరనిదాఘనిదానమజస్రమశేషంప్రాప్య సుదుఃఖసహస్రభుజంగవిషైకసమాకులసర్వతనోర్మే ।ఘోరమహాకృపణాపదమేవ గతస్య హరే పతితస్య భవాబ్ధౌత్వాం భజతో మమ దేహి … Read more