[హనుమ అష్టోత్తర శతనామావళి] ᐈ Hanuman Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu Pdf

Hanuman Ashtottara Shatanamavali Lyrics In Telugu ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమఃఓం మహావీరాయ నమఃఓం హనుమతే నమఃఓం మారుతాత్మజాయ నమఃఓం తత్త్వజ్ఞానప్రదాయ నమఃఓం సీతాదేవీముద్రాప్రదాయకాయ నమఃఓం అశోకవనికాచ్చేత్రే నమఃఓం సర్వమాయావిభంజనాయ నమఃఓం సర్వబంధవిమోక్త్రే నమఃఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయనమః (10)ఓం వరవిద్యా పరిహారాయ నమఃఓం పరశౌర్య వినాశనాయ నమఃఓం పరమంత్ర నిరాకర్త్రే నమఃఓం పరమంత్ర ప్రభేదకాయ నమఃఓం సర్వగ్రహ వినాశినే నమఃఓం భీమసేన సహాయకృతే నమఃఓం సర్వదుఃఖ హరాయ నమఃఓం సర్వలోక చారిణే నమఃఓం మనోజవాయ నమఃఓం పారిజాత … Read more