[કાલભૈરવાષ્ટકમ્] ᐈ Kalabhairava Ashtakam Stotram Lyrics In Gujarati With PDF

Kalabhairava Ashtakam lyrics in Gujarati pdf with meaning, benefits and mp3 song

Kalabhairava Ashtakam Stotram Lyrics In Gujarati દેવરાજ સેવ્યમાન પાવનાંઘ્રિ પંકજંવ્યાળયજ્ઞ સૂત્રમિંદુ શેખરં કૃપાકરમ્ ।નારદાદિ યોગિબૃંદ વંદિતં દિગંબરંકાશિકાપુરાધિનાથ કાલભૈરવં ભજે ॥ 1 ॥ ભાનુકોટિ ભાસ્વરં ભવબ્ધિતારકં પરંનીલકંઠ મીપ્સિતાર્ધ દાયકં ત્રિલોચનં ।કાલકાલ મંબુજાક્ષ મસ્તશૂન્ય મક્ષરંકાશિકાપુરાધિનાથ કાલભૈરવં ભજે ॥ 2 ॥ શૂલટંક પાશદંડ પાણિમાદિ કારણંશ્યામકાય માદિદેવ મક્ષરં નિરામયમ્ ।ભીમવિક્રમં પ્રભું વિચિત્ર તાંડવ પ્રિયંકાશિકાપુરાધિનાથ કાલભૈરવં ભજે ॥ 3 ॥ … Read more