[కాలభైరవాష్టకం] ᐈ Kalabhairava Ashtakam Stotram Lyrics In Telugu With PDF

Kalabhairava Ashtakam lyrics in Telugu pdf with meaning, benefits and mp3 song

Kalabhairava Ashtakam Stotram Lyrics In Telugu దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజంవ్యాళయజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరం ।నారదాది యోగిబృంద వందితం దిగంబరంకాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 1 ॥ భానుకోటి భాస్వరం భవబ్ధితారకం పరంనీలకంఠ మీప్సితార్ధ దాయకం త్రిలోచనం ।కాలకాల మంబుజాక్ష మస్తశూన్య మక్షరంకాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 2 ॥ శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణంశ్యామకాయ మాదిదేవ మక్షరం నిరామయం ।భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్ర తాండవ ప్రియంకాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 3 ॥ … Read more