[कनकधारा स्तोत्रम्] ᐈ Kanakadhara Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit Pdf

Kanakadhara Stotram Lyrics In Hindi/Sanskrit वन्दे वन्दारु मन्दारमिन्दिरानन्द कन्दलंअमन्दानन्द सन्दोह बन्धुरं सिन्धुराननम् अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्तीभृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् ।अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीलामाङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः ॥ 1 ॥ मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेःप्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि ।मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पले यासा मे श्रियं दिशतु सागर सम्भवा याः ॥ 2 ॥ आमीलिताक्षमधिग्यम मुदा मुकुन्दम्आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्ग तन्त्रं ।आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रंभूत्यै भवन्मम भुजङ्ग शयाङ्गना याः ॥ 3 ॥ बाह्वन्तरे मधुजितः … Read more