[കനകധാരാ സ്തോത്രമ്] ᐈ Kanakadhara Stotram Lyrics In Malayalam Pdf

Kanakadhara Stotram Lyrics In Malayalam വംദേ വംദാരു മംദാരമിംദിരാനംദ കംദലംഅമംദാനംദ സംദോഹ ബംധുരം സിംധുരാനനമ് അംഗം ഹരേഃ പുലകഭൂഷണമാശ്രയംതീഭൃംഗാംഗനേവ മുകുളാഭരണം തമാലമ് ।അംഗീകൃതാഖില വിഭൂതിരപാംഗലീലാമാംഗല്യദാസ്തു മമ മംഗളദേവതായാഃ ॥ 1 ॥ മുഗ്ധാ മുഹുര്വിദധതീ വദനേ മുരാരേഃപ്രേമത്രപാപ്രണിഹിതാനി ഗതാഗതാനി ।മാലാദൃശോര്മധുകരീവ മഹോത്പലേ യാസാ മേ ശ്രിയം ദിശതു സാഗര സംഭവാ യാഃ ॥ 2 ॥ ആമീലിതാക്ഷമധിഗ്യമ മുദാ മുകുംദമ്ആനംദകംദമനിമേഷമനംഗ തംത്രം ।ആകേകരസ്ഥിതകനീനികപക്ഷ്മനേത്രംഭൂത്യൈ ഭവന്മമ ഭുജംഗ ശയാംഗനാ യാഃ ॥ 3 ॥ ബാഹ്വംതരേ മധുജിതഃ … Read more