[କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍] ᐈ Kanakadhara Stotram Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Kanakadhara Stotram Lyrics In Oriya/Odia ଵଂଦେ ଵଂଦାରୁ ମଂଦାରମିଂଦିରାନଂଦ କଂଦଲଂଅମଂଦାନଂଦ ସଂଦୋହ ବଂଧୁରଂ ସିଂଧୁରାନନମ୍ ଅଂଗଂ ହରେଃ ପୁଲକଭୂଷଣମାଶ୍ରଯଂତୀଭୃଂଗାଂଗନେଵ ମୁକୁଳାଭରଣଂ ତମାଲମ୍ ।ଅଂଗୀକୃତାଖିଲ ଵିଭୂତିରପାଂଗଲୀଲାମାଂଗଲ୍ଯଦାସ୍ତୁ ମମ ମଂଗଳଦେଵତାଯାଃ ॥ 1 ॥ ମୁଗ୍ଧା ମୁହୁର୍ଵିଦଧତୀ ଵଦନେ ମୁରାରେଃପ୍ରେମତ୍ରପାପ୍ରଣିହିତାନି ଗତାଗତାନି ।ମାଲାଦୃଶୋର୍ମଧୁକରୀଵ ମହୋତ୍ପଲେ ଯାସା ମେ ଶ୍ରିଯଂ ଦିଶତୁ ସାଗର ସଂଭଵା ଯାଃ ॥ 2 ॥ ଆମୀଲିତାକ୍ଷମଧିଗ୍ଯମ ମୁଦା ମୁକୁଂଦମ୍ଆନଂଦକଂଦମନିମେଷମନଂଗ ତଂତ୍ରଂ ।ଆକେକରସ୍ଥିତକନୀନିକପକ୍ଷ୍ମନେତ୍ରଂଭୂତ୍ଯୈ ଭଵନ୍ମମ ଭୁଜଂଗ ଶଯାଂଗନା ଯାଃ ॥ 3 ॥ ବାହ୍ଵଂତରେ ମଧୁଜିତଃ … Read more