[కనకధారా స్తోత్రం] ᐈ Kanakadhara Stotram Lyrics In Telugu Pdf

Kanakadhara Stotram Lyrics In Telugu వందే వందారు మందారమిందిరానంద కందలంఅమందానంద సందోహ బంధురం సింధురాననం అంగం హరేః పులకభూషణమాశ్రయంతీభృంగాంగనేవ ముకుళాభరణం తమాలం ।అంగీకృతాఖిల విభూతిరపాంగలీలామాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః ॥ 1 ॥ ముగ్ధా ముహుర్విదధతీ వదనే మురారేఃప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని ।మాలాదృశోర్మధుకరీవ మహోత్పలే యాసా మే శ్రియం దిశతు సాగర సంభవా యాః ॥ 2 ॥ ఆమీలితాక్షమధిగ్యమ ముదా ముకుందంఆనందకందమనిమేషమనంగ తంత్రం ।ఆకేకరస్థితకనీనికపక్ష్మనేత్రంభూత్యై భవన్మమ భుజంగ శయాంగనా యాః ॥ 3 ॥ బాహ్వంతరే మధుజితః … Read more