[କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟକମ୍] ᐈ Krishna Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Krishna Ashtakam Lyrics In Oriya/Odia ଵସୁଦେଵ ସୁତଂ ଦେଵଂ କଂସ ଚାଣୂର ମର୍ଦନମ୍ ।ଦେଵକୀ ପରମାନଂଦଂ କୃଷ୍ଣଂ ଵଂଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ଅତସୀ ପୁଷ୍ପ ସଂକାଶଂ ହାର ନୂପୁର ଶୋଭିତମ୍ ।ରତ୍ନ କଂକଣ କେଯୂରଂ କୃଷ୍ଣଂ ଵଂଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ କୁଟିଲାଲକ ସଂଯୁକ୍ତଂ ପୂର୍ଣଚଂଦ୍ର ନିଭାନନମ୍ ।ଵିଲସତ୍ କୁଂଡଲଧରଂ କୃଷ୍ଣଂ ଵଂଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରମ୍ ॥ ମଂଦାର ଗଂଧ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଚାରୁହାସଂ ଚତୁର୍ଭୁଜମ୍ ।ବର୍ହି ପିଂଛାଵ ଚୂଡାଂଗଂ କୃଷ୍ଣଂ ଵଂଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁମ୍ ॥ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ପଦ୍ମପତ୍ରାକ୍ଷଂ ନୀଲ … Read more