[కృష్ణాష్టకం] ᐈ Krishna Ashtakam Lyrics In Telugu Pdf

Krishna Ashtakam Lyrics In Telugu వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనం ।దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥ అతసీ పుష్ప సంకాశం హార నూపుర శోభితం ।రత్న కంకణ కేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥ కుటిలాలక సంయుక్తం పూర్ణచంద్ర నిభాననం ।విలసత్ కుండలధరం కృష్ణం వందే జగద్గురం ॥ మందార గంధ సంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజం ।బర్హి పింఛావ చూడాంగం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥ ఉత్ఫుల్ల పద్మపత్రాక్షం నీల … Read more