[ગોપાલ કૃષ્ણ દશાવતારમ્] ᐈ Gopala Krishna Dasavatharam Lyrics In Gujarati Pdf

Gopala Krishna Dasavatharam Gujarati Lyrics મલ્લેપૂલહારમેય્યવેઓયમ્મ નન્નુ મત્સ્યાવતારુડનવે મલ્લેપૂલહારમેસેદા ગોપાલકૃષ્ણમત્સ્યાવતારુડનેદ કુપ્પિકુચ્ચુલ જડલુવેય્યવેઓયમ્મ નન્નુ કૂર્માવતારુડનવે કુપ્પિકુચ્ચુલ જડલુવેસેદા ગોપાલકૃષ્ણકૂર્માવતારુડનેદ વરમુલિચ્ચિ દીવિંચવેઓયમ્મ નન્નુ વરહાવતારુડનવે વરમુલિચ્ચિ દીવિંચેદ ગોપાલકૃષ્ણવરહાવતારુડનેદ નાણ્યમૈન નગલુવેયવેઓયમ્મ નન્નુ નરસિંહાવતારુડનવે નાણ્યમૈન નગલુવેસેદા ગોપાલકૃષ્ણનરસિંહાવતારુડનેદ વાયુવેગ રથમુનિય્યવેઓયમ્મ નન્નુ વામનવતારુડનવે વાયુવેગ રથમુનિચ્ચેદા ગોપાલકૃષ્ણવામનાવતારુડનેદ પાલુ પોસિ બુવ્વપેટ્ટવેઓયમ્મ નન્નુ પરશુરામાવતારુડનવે પાલુ પોસિ બુવ્વપેટ્ટેદ ગોપાલકૃષ્ણપરશુરામાવતારુડનેદ આનંદબાલુડનવેઓયમ્મ નન્નુ અયોધ્યવાસુડનવે આનંદબાલુડનેદ ગોપાલકૃષ્ણઅયોધ્યવાસુડનેદ ગોવુલુકાચે બાલુડનવેઓયમ્મ નન્નુ … Read more