[ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ] ᐈ Sri Krishna Sahasranama Lyrics In Kannada Pdf

Sri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics In Kannada ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಂತ್ರಸ್ಯ ಪರಾಶರ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಃ ಪರಮಾತ್ಮಾ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇತಿ ಬೀಜಂ, ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಶಾರಂಗೀತಿ ಕೀಲಕಂ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥ ನ್ಯಾಸಃ%ಪರಾಶರಾಯ ಋಷಯೇ ನಮಃ ಇತಿ ಶಿರಸಿ,ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸೇ ನಮಃ ಇತಿ ಮುಖೇ,ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ಇತಿ ಹೃದಯೇ,ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಬೀಜಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಗುಹ್ಯೇ,ಶ್ರೀವಲ್ಲಭಾಯ ಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ಇತಿ ಪಾದಯೋಃ,ಶಾರಂಗಧರಾಯ ಕೀಲಕಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಸರ್ವಾಂಗೇ ॥ ಕರನ್ಯಾಸಃ%ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇತ್ಯಾರಭ್ಯ ಶೂರವಂಶೈಕಧೀರಿತ್ಯಂತಾನಿ … Read more