[శ్రీ కృష్ణ సహస్ర నామ] ᐈ Sri Krishna Sahasranama Lyrics In Telugu Pdf

Sri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics In Telugu ఓం అస్య శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమంత్రస్య పరాశర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీకృష్ణః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీకృష్ణేతి బీజం, శ్రీవల్లభేతి శక్తిః, శారంగీతి కీలకం, శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ॥ న్యాసః%పరాశరాయ ఋషయే నమః ఇతి శిరసి,అనుష్టుప్ ఛందసే నమః ఇతి ముఖే,గోపాలకృష్ణదేవతాయై నమః ఇతి హృదయే,శ్రీకృష్ణాయ బీజాయ నమః ఇతి గుహ్యే,శ్రీవల్లభాయ శక్త్యై నమః ఇతి పాదయోః,శారంగధరాయ కీలకాయ నమః ఇతి సర్వాంగే ॥ కరన్యాసః%శ్రీకృష్ణ ఇత్యారభ్య శూరవంశైకధీరిత్యంతాని … Read more