[କୃଷ୍ଣଂ କଲଯ ସଖି] ᐈ Krishnam Kalaya Sakhi Lyrics In Oriya/Odia Pdf

Krishnam Kalaya Sakhi Stotram Lyrics In Oriya/Odia ରାଗଂ: ମୁଖାରିତାଳଂ: ଆଦି କୃଷ୍ଣଂ କଲଯ ସଖି ସୁଂଦରଂ ବାଲ କୃଷ୍ଣଂ କଲଯ ସଖି ସୁଂଦରଂ କୃଷ୍ଣଂ କଥଵିଷଯ ତୃଷ୍ଣଂ ଜଗତ୍ପ୍ରଭ ଵିଷ୍ଣୁଂ ସୁରାରିଗଣ ଜିଷ୍ଣୁଂ ସଦା ବାଲକୃଷ୍ଣଂ କଲଯ ସଖି ସୁଂଦରଂ ନୃତ୍ଯଂତମିହ ମୁହୁରତ୍ଯଂତମପରିମିତ ଭୃତ୍ଯାନୁକୂଲଂ ଅଖିଲ ସତ୍ଯଂ ସଦା ବାଲକୃଷ୍ଣଂ କଲଯ ସଖି ସୁଂଦରଂ ଧୀରଂ ଭଵଜଲଭାରଂ ସକଲଵେଦସାରଂ ସମସ୍ତଯୋଗିଧାରଂ ସଦା ବାଲକୃଷ୍ଣଂ କଲଯ ସଖି ସୁଂଦରଂ ଶୃଂଗାର ରସଭର ସଂଗୀତ ସାହିତ୍ଯ ଗଂଗାଲହରିକେଳ … Read more