[க்ருஷ்ணம் கலய ஸகி2] ᐈ Krishnam Kalaya Sakhi Lyrics In Tamil Pdf

Krishnam Kalaya Sakhi Stotram Lyrics In Tamil ராக3ம்: முகா2ரிதால்த3ம்: ஆதி3 க்ருஷ்ணம் கலய ஸகி2 ஸுந்த3ரம் பா3ல க்ருஷ்ணம் கலய ஸகி2 ஸுந்த3ரம் க்ருஷ்ணம் கத2விஷய த்ருஷ்ணம் ஜக3த்ப்ரப4 விஷ்ணும் ஸுராரிக3ண ஜிஷ்ணும் ஸதா3 பா3லக்ருஷ்ணம் கலய ஸகி2 ஸுந்த3ரம் ந்ருத்யந்தமிஹ முஹுரத்யந்தமபரிமித ப்4ருத்யாநுகூலம் அகி2ல ஸத்யம் ஸதா3 பா3லக்ருஷ்ணம் கலய ஸகி2 ஸுந்த3ரம் தீ4ரம் ப4வஜலபா4ரம் ஸகலவேத3ஸாரம் ஸமஸ்தயோகி3தா4ரம் ஸதா3 பா3லக்ருஷ்ணம் கலய ஸகி2 ஸுந்த3ரம் ஶ்ருங்கா3ர ரஸப4ர ஸங்கீ3த ஸாஹித்ய க3ங்கா3லஹரிகேல்த3 ஸங்க3ம் ஸதா3 பா3லக்ருஷ்ணம் கலய ஸகி2 ஸுந்த3ரம் ராமேண ஜக3த3பி4ராமேண ப3லப4த்3ரராமேண ஸமவாப்த காமேந ஸஹ … Read more