[લક્ષ્મી અષ્ટોરમ] ᐈ Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Gujarati With PDF

Lakshmi Ashtothram Satanam Lyrics In Gujarati

દેવ્યુવાચ

દેવદેવ! મહાદેવ! ત્રિકાલજ્ઞ! મહેશ્વર!
કરુણાકર દેવેશ! ભક્તાનુગ્રહકારક! ‖
અષ્ટોત્તર શતં લક્ષ્મ્યાઃ શ્રોતુમિચ્છામિ તત્ત્વતઃ ‖

ઈશ્વર ઉવાચ

દેવિ! સાધુ મહાભાગે મહાભાગ્ય પ્રદાયકં |
સર્વૈશ્વર્યકરં પુણ્યં સર્વપાપ પ્રણાશનમ્ ‖
સર્વદારિદ્ર્ય શમનં શ્રવણાદ્ભુક્તિ મુક્તિદમ્ |
રાજવશ્યકરં દિવ્યં ગુહ્યાદ્-ગુહ્યતરં પરં ‖
દુર્લભં સર્વદેવાનાં ચતુષ્ષષ્ટિ કળાસ્પદમ્ |
પદ્માદીનાં વરાંતાનાં નિધીનાં નિત્યદાયકમ્ ‖
સમસ્ત દેવ સંસેવ્યં અણિમાદ્યષ્ટ સિદ્ધિદં |
કિમત્ર બહુનોક્તેન દેવી પ્રત્યક્ષદાયકં ‖
તવ પ્રીત્યાદ્ય વક્ષ્યામિ સમાહિતમનાશ્શૃણુ |
અષ્ટોત્તર શતસ્યાસ્ય મહાલક્ષ્મિસ્તુ દેવતા ‖
ક્લીં બીજ પદમિત્યુક્તં શક્તિસ્તુ ભુવનેશ્વરી |
અંગન્યાસઃ કરન્યાસઃ સ ઇત્યાદિ પ્રકીર્તિતઃ ‖

ધ્યાનમ્

વંદે પદ્મકરાં પ્રસન્નવદનાં સૌભાગ્યદાં ભાગ્યદાં
હસ્તાભ્યામભયપ્રદાં મણિગણૈઃ નાનાવિધૈઃ ભૂષિતાં |
ભક્તાભીષ્ટ ફલપ્રદાં હરિહર બ્રહ્માધિભિસ્સેવિતાં
પાર્શ્વે પંકજ શંખપદ્મ નિધિભિઃ યુક્તાં સદા શક્તિભિઃ ‖

સરસિજ નયને સરોજહસ્તે ધવળ તરાંશુક ગંધમાલ્ય શોભે |
ભગવતિ હરિવલ્લભે મનોજ્ઞે ત્રિભુવન ભૂતિકરિ પ્રસીદમહ્યમ્ ‖

ઓં
પ્રકૃતિં, વિકૃતિં, વિદ્યાં, સર્વભૂત હિતપ્રદાં |
શ્રદ્ધાં, વિભૂતિં, સુરભિં, નમામિ પરમાત્મિકામ્ ‖ 1 ‖

વાચં, પદ્માલયાં, પદ્માં, શુચિં, સ્વાહાં, સ્વધાં, સુધાં |
ધન્યાં, હિરણ્યયીં, લક્ષ્મીં, નિત્યપુષ્ટાં, વિભાવરીમ્ ‖ 2 ‖

અદિતિં ચ, દિતિં, દીપ્તાં, વસુધાં, વસુધારિણીં |
નમામિ કમલાં, કાંતાં, ક્ષમાં, ક્ષીરોદ સંભવામ્ ‖ 3 ‖

અનુગ્રહપરાં, બુદ્ધિં, અનઘાં, હરિવલ્લભાં |
અશોકા,મમૃતાં દીપ્તાં, લોકશોક વિનાશિનીમ્ ‖ 4 ‖

નમામિ ધર્મનિલયાં, કરુણાં, લોકમાતરં |
પદ્મપ્રિયાં, પદ્મહસ્તાં, પદ્માક્ષીં, પદ્મસુંદરીમ્ ‖ 5 ‖

પદ્મોદ્ભવાં, પદ્મમુખીં, પદ્મનાભપ્રિયાં, રમાં |
પદ્મમાલાધરાં, દેવીં, પદ્મિનીં, પદ્મગંધિનીમ્ ‖ 6 ‖

પુણ્યગંધાં, સુપ્રસન્નાં, પ્રસાદાભિમુખીં, પ્રભાં |
નમામિ ચંદ્રવદનાં, ચંદ્રાં, ચંદ્રસહોદરીમ્ ‖ 7 ‖

ચતુર્ભુજાં, ચંદ્રરૂપાં, ઇંદિરા,મિંદુશીતલાં |
આહ્લાદ જનનીં, પુષ્ટિં, શિવાં, શિવકરીં, સતીમ્ ‖ 8 ‖

વિમલાં, વિશ્વજનનીં, તુષ્ટિં, દારિદ્ર્ય નાશિનીં |
પ્રીતિ પુષ્કરિણીં, શાંતાં, શુક્લમાલ્યાંબરાં, શ્રિયમ્ ‖ 9 ‖

ભાસ્કરીં, બિલ્વનિલયાં, વરારોહાં, યશસ્વિનીં |
વસુંધરા, મુદારાંગાં, હરિણીં, હેમમાલિનીમ્ ‖ 10 ‖

ધનધાન્યકરીં, સિદ્ધિં, સ્રૈણસૌમ્યાં, શુભપ્રદાં |
નૃપવેશ્મ ગતાનંદાં, વરલક્ષ્મીં, વસુપ્રદામ્ ‖ 11 ‖

શુભાં, હિરણ્યપ્રાકારાં, સમુદ્રતનયાં, જયાં |
નમામિ મંગળાં દેવીં, વિષ્ણુ વક્ષઃસ્થલ સ્થિતામ્ ‖ 12 ‖

વિષ્ણુપત્નીં, પ્રસન્નાક્ષીં, નારાયણ સમાશ્રિતાં |
દારિદ્ર્ય ધ્વંસિનીં, દેવીં, સર્વોપદ્રવ વારિણીમ્ ‖ 13 ‖

નવદુર્ગાં, મહાકાળીં, બ્રહ્મ વિષ્ણુ શિવાત્મિકાં |
ત્રિકાલજ્ઞાન સંપન્નાં, નમામિ ભુવનેશ્વરીમ્ ‖ 14 ‖

લક્ષ્મીં ક્ષીરસમુદ્રરાજ તનયાં શ્રીરંગધામેશ્વરીં |
દાસીભૂત સમસ્તદેવ વનિતાં લોકૈક દીપાંકુરામ્ ‖
શ્રીમન્મંદ કટાક્ષ લબ્ધ વિભવદ્-બ્રહ્મેંદ્ર ગંગાધરાં |
ત્વાં ત્રૈલોક્ય કુટુંબિનીં સરસિજાં વંદે મુકુંદપ્રિયામ્ ‖ 15 ‖

માતર્નમામિ! કમલે! કમલાયતાક્ષિ!
શ્રી વિષ્ણુ હૃત્-કમલવાસિનિ! વિશ્વમાતઃ!
ક્ષીરોદજે કમલ કોમલ ગર્ભગૌરિ!
લક્ષ્મી! પ્રસીદ સતતં સમતાં શરણ્યે ‖ 16 ‖

ત્રિકાલં યો જપેત્ વિદ્વાન્ ષણ્માસં વિજિતેંદ્રિયઃ |
દારિદ્ર્ય ધ્વંસનં કૃત્વા સર્વમાપ્નોત્-યયત્નતઃ |
દેવીનામ સહસ્રેષુ પુણ્યમષ્ટોત્તરં શતં |
યેન શ્રિય મવાપ્નોતિ કોટિજન્મ દરિદ્રતઃ ‖ 17 ‖

ભૃગુવારે શતં ધીમાન્ પઠેત્ વત્સરમાત્રકં |
અષ્ટૈશ્વર્ય મવાપ્નોતિ કુબેર ઇવ ભૂતલે ‖
દારિદ્ર્ય મોચનં નામ સ્તોત્રમંબાપરં શતં |
યેન શ્રિય મવાપ્નોતિ કોટિજન્મ દરિદ્રતઃ ‖ 18 ‖

ભુક્ત્વાતુ વિપુલાન્ ભોગાન્ અંતે સાયુજ્યમાપ્નુયાત્ |
પ્રાતઃકાલે પઠેન્નિત્યં સર્વ દુઃખોપ શાંતયે |
પઠંતુ ચિંતયેદ્દેવીં સર્વાભરણ ભૂષિતામ્ ‖ 19 ‖

ઇતિ શ્રી લક્ષ્મી અષ્ટોત્તર શતનામ સ્તોત્રં સંપૂર્ણમ્

********

Shri Lakshmi Ashtothram Stotram lyrics in Hindi, english, Tamil, telugu, Kannada, Malayalam, Oriya, Bengali with pdf and meaning.

Also Read:

Blessings: Lakshmi is the goddess of health, success, and prosperity. And after reading Lakshmi Ashtothram satanam you must be feeling blessed by Devi Lakshmi herself.
And you must share this stotram with your friends and family so that they also get all the blessings of Divine Goddess Laxmi.

**જય લક્ષ્મી મા**

Leave a Comment